Eerste zonnepark voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK)

Op 8 mei is het eerste zonnepaneel gelegd op het terrein van de rioolwaterzuivering Geestmerambacht. Dit is een eerste stap van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op weg naar klimaatneutraliteit in 2025.

Begin 2017 heeft het bestuur van HHNK een ambitieus Klimaat- en energieprogramma vastgesteld en daarmee streeft HHNK er naar in 2025 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent dat alle benodigde energie duurzaam wordt opgewekt. In 2020 zal dit minimaal 40% zijn. Daarnaast zet HHNK in op een energiebesparing van 30% ten opzichte van 2005.

Meerdere energiebronnen
De focus ligt in eerste instantie op de aanleg van zonneweiden en innovaties in de waterketen zoals extra productie van biogas uit slib en het terugwinnen van restwarmte. In 2020 evalueert het hoogheemraadschap hoe ver het staat met het behalen van de doelstellingen. Dan wordt ook bepaald of aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld het investeren in windenergie. Naast de grote energieleveranciers zon en wind, let HHNK ook op de kleintjes. Zo is er aandacht voor energieopwekking uit waterkracht.

Zonneweides
Naast slibvergisting voor de terugwinning van biogas, ligt de focus vooralsnog op het plaatsen van zonneweides op zuiveringsterreinen van het hoogheemraadschap. In totaal zijn ruim 100.000 zonnepanelen gepland op diverse locaties. De eerste 2000 panelen worden nu geplaatst op zuivering Geestmerambacht in Warmenhuizen. Dit is nog een direct resultaat van de motie Vonk (2015) dat stelde te investeren in reducatie van CO2-uitstoot. Andere zuiveringslocaties die HHNK op korte termijn op het oog heeft zijn onder meer Wieringermeer, Wieringen, Stolpen, Beverwijk, Everstekoog (Texel). De geplande realisatie van deze locaties is eind 2018 begin 2019. De locaties Wervershoof, Heiloo, Ursem, Katwoude, Beemster en de 2e en 3e fase van Geestmerambacht zijn in voorbereiding.

Voorkomen van klimaatverandering
HHNK deelt deze klimaatambities met alle andere Nederlandse waterschappen. Door klimaatneutraal te worden, dragen de waterschappen bij aan het voorkomen van verdere opwarming van de aarde. De gevolgen van klimaatverandering zijn immers al goed merkbaar. Een stijgende zeespiegel, toenemende wateroverlast door clusterbuien en meer droogte en hittestress zijn de belangrijkste effecten van opwarming van de aarde. De hevige stortbuien ontstaan doordat warmere lucht meer waterdamp vasthoudt, wat kan resulteren in extreme regenval. Hittestress maakt het leven in stedelijke gebieden minder aangenaam en kan tot hogere sterfte leiden en droogte verschraalt de biodiversiteit. Daarnaast voorspellen de laatste klimaatscenario's een stijging van de zeespiegel van ongeveer een meter tegen het einde van deze eeuw. Voor HHNK en alle waterschappen redenen te over om te investeren een klimaatneutraliteit binnen afzienbare termijn. Voor HHNK is op de zuivering Geestmerambacht een mooie start gemaakt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Halfjaarbericht 2019

De NWB Bank biedt u het Halfjaarbericht 2019 in digitale vorm aan. Daarmee nemen we onze verantwoordelijkheid om het milieu niet meer te belasten dan nodig is.