Halfjaarcijfers 2012

NWB Bank eerste halfjaar 2012:

  • Omzet kredietverlening € 3,5 miljard
  • Nettowinst € 14,8 miljoen
  • Solide tier-1 vermogenspositie, BIS Solvency ratio 95,2%

De aanhoudende onzekere economische vooruitzichten, de Europese schuldencrisis en de kwetsbare financiële stabiliteit hebben in het eerste halfjaar van 2012 tot een verdere verslechtering van het investeringsklimaat in Nederland geleid. Deze ontwikkelingen hebben geresulteerd in een laagblijvende financieringsbehoefte bij kredietrelaties van de NWB Bank in het publieke domein. Niettemin was de totale lange kredietverlening van de bank over het eerste halfjaar van 2012 met een bedrag van € 3,5 miljard beduidend hoger dan over dezelfde periode in 2011 toen een kredietomzet werd gerealiseerd van € 2,2 miljard. Deze hogere omzet werd geheel veroorzaakt door een grote incidentele financiering die de bank verstrekte aan een individuele woningcorporatie. Indien daarvoor zou worden gecorrigeerd dan komt de kredietverlening in het eerste halfjaar 2012 met een totaalbedrag van € 1,8 miljard zelfs iets lager uit dan over dezelfde periode vorig jaar. De eerdergenoemde financiering hield verband met de omvangrijke liquiditeitsverplichtingen die de betreffende woningcorporatie kende in verband met derivatenposities bij commerciële banken. Alhoewel de NWB Bank zelf geen derivatentransacties sluit met woningcorporaties, heeft de bank in dit geval een oplossing kunnen bieden met het overnemen van swaps en het verstrekken van langlopende leningen die zoals gebruikelijk onder de garantie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw vallen. De renteswaps die de bank van de woningcorporatie heeft overgenomen dienen ter afdekking van het renterisico van de bank op de verstrekte financiering.

Hoewel de rentemarge sterk verbeterde, daalde de nettowinst in de eerste zes maanden van 2012 met 59% aanzienlijk tot € 14,8 miljoen (eerste half jaar 2011: € 35,7 miljoen). De daling van de nettowinst houdt vooral verband met ongerealiseerde marktwaarderesultaten. Het resultaat uit financiële transacties nam af tot een bedrag van € 28,8 miljoen negatief tegenover € 32,4 miljoen positief in het eerste halfjaar van 2011. Dit betreft voornamelijk een ongerealiseerd resultaat uit hoofde van schommelingen in de marktwaarde van balansposten. Het gaat hier in feite om een boekhoudkundig resultaat dat van jaar op jaar kan fluctueren door ontwikkelingen in de marktwaarde, zonder dat het op langere termijn tot realisatie komt. De totale bedrijfslasten namen met een bescheiden 2% af tot € 6,6 miljoen.

Het gerealiseerde renteresultaat steeg van € 22,9 miljoen in 2011 tot € 55,0 miljoen in de eerste jaarhelft van 2012. Een stijging van 140%. Afgezien van een incidenteel lager renteresultaat in 2011 hield de toename van de rentebaten in 2012 voornamelijk verband met de Eurocrisis die een extra impuls gaf aan de ‘flight to quality’. Bij een onverminderd vertrouwen van internationale beleggers in haar kredietwaardigheid, heeft de bank hiervan kunnen profiteren door een verdere toename van de renteafslagen op met name de korte financiering die de bank aantrekt onder haar Euro Commercial Paper programma.

De lange financiering die de bank realiseert onder haar internationale Debt Issuance Program van € 50 miljard was zeer succesvol. In de eerste zes maanden werd voor een totaalbedrag van € 7,7 miljard aan lange financiering op de internationale kapitaalmarkt opgenomen. Hiermee is de totale verwachte financieringsbehoefte voor dit jaar voor ruim twee derde ingedekt. Terzake van de valutaire spreiding is 55% in Euro gedaan, 23% in Amerikaanse dollars, 14% in Britse ponden, 5% in Noorse kronen, 2% in Zwitserse franken en 1% in Zweedse kronen. In totaal zijn er drie benchmark issues geplaatst met een nominaal bedrag van in totaal € 3,3 miljard. Twee issues kenden een looptijd van 5 jaar en één een looptijd van 10 jaar.

Het balanstotaal steeg per ultimo juni 2012 met € 8 miljard tot € 75,7 miljard waarvan slechts
€ 2 miljard is aan te merken als netto lange kredietverlening. Het overgrote deel van de stijging van het balanstotaal werd veroorzaakt door ongerealiseerde marktwaardeveranderingen. Het volatiele karakter van deze boekhoudkundige marktwaardeveranderingen heeft een potentieel grote invloed op de vermogensverhoudingen binnen de balans, met name op de hoogte van de capital ratio (verhouding eigen vermogen/balanstotaal).

Het eigen vermogen bleef met € 1,2 miljard per ultimo juni 2012 nagenoeg gelijk ten opzichte van de stand van eind 2011. Mede als gevolg van de eerdergenoemde sterke stijging van het balanstotaal daalde de capital ratio van 1,8% per ultimo 2011 tot 1,6% per ultimo juni 2012. De BIS Solvency ratio (het eigen vermogen gerelateerd aan de kredietrisico’s in de balans) steeg daarentegen van 90,3% naar 95,2% over het eerste halfjaar. Deze ratio is een onderstreping van het in hoge mate risicovrije karakter van de kredietportefeuille en de hoge kredietwaardigheid van de NWB Bank. De BIS Solvency ratio van de bank is één van de hoogste ter wereld. Samen met de AAA-ratings van Moody’s en Standard & Poor’s geeft dit de bank een goede uitgangspositie bij de financiering van haar activiteiten.

De toegenomen onzekerheid over de uitkomst van de Europese schuldencrisis was voor Moody’s aanleiding om in juli 2012 de ratings van een aantal sterke eurolanden, waaronder Duitsland en Nederland, een ‘negative outlook’ te geven. In navolging hiervan kregen ook de Aaa/P-1-ratings van de NWB Bank een negative outlook. Standard & Poor’s gaf eerder in januari 2012 op grond van dezelfde overwegingen de AAA/A-1+ ratings van de NWB Bank een negative outlook.

Vooruitzichten 2012
Naar verwachting zal de groei van de kredietverlening voor het gehele jaar 2012 gematigd zijn. Met name in de sociale volkshuisvesting zal de kredietvraag onder druk blijven staan als gevolg van onder meer een belangrijk lager bouwvolume van nieuwe sociale huurwoningen. Ook in de sfeer van decentrale overheden is de ruimte voor investeringen beperkt. Los van het slechte economische klimaat speelt hier ook de Wet HOF (Houdbaarheid Overheidsfinanciën) een rol. Dit wetsvoorstel beoogt dat de overheid zal voldoen aan de EU-begrotingsnorm van 3% en legt nieuwe strengere begrotingsregels op aan de publieke sector. Indien dit wordt geeffectueerd zou dat een negatieve invloed kunnen hebben op de investeringsruimte en daarmee de financieringsbehoefte van de sector. Tenslotte beperkt de Wet HOF de vrijheid van beleidskeuzes voor decentrale overheden. Dat geldt ook voor de invoering van schatkistbankieren in 2013. Het schatkistbankieren verplicht provincies, gemeenten en waterschappen tot het uitzetten van hun overtollige middelen bij het rijk. Hierdoor wordt aan decentrale overheden de mogelijkheid ontnomen om extra inkomsten te genereren uit het beheer van kasoverschotten.

Eerder dit jaar heeft de bank de verwachting uitgesproken dat het saldo van rentebaten en -lasten over geheel 2012 ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 2011. In verband met de sterke stijging van de gerealiseerde rentebaten over de eerste jaarhelft van 2012, wordt ook voor het gehele jaar een stijging van het renteresultaat verwacht. Gelet op de onzekere ontwikkelingen op de financiële markten geeft de bank geen prognose over de nettowinst voor 2012. Bovendien is de bank voornemens in de tweede helft van 2012 de wijze van marktwaardewaardering van de uitstaande swapportefeuille te herzien in het licht van de veranderde ‘best practices’ in de financiële markten. Dit kan potentieel tot significante en eventueel negatieve ongerealiseerde waardemutaties leiden. De introductie van het deze zomer genomen besluit tot invoering van de bankenbelasting zal het totale resultaat over 2012 in sterke mate negatief beïnvloeden.

Den Haag, 3 september 2012

Directie

Resultaten NWB Bank
(in miljoenen euro’s)

WINST- EN VERLIESREKENING

 

 

Eerste halfjaar

2012

Eerste halfjaar

2011

Rente- en soortgelijke baten

 

923,9

895,4

 

Rente- en soortgelijke lasten

868,9

872,5

 

 

_______

_______

Rente

 

55,0

22,9

 

Resultaat uit financiële transacties

 

-28,7

32,4

 

Overige bedrijfsopbrengsten

0,0

0,0

 

_______

_______

Som der bedrijfsopbrengsten

 

26,3

55,3

 

Personeelskosten

 

2,4

2,4

 

Andere beheerskosten

3,5

3,7

 

 

_______

_______

Personeels- en andere beheerskosten

 

5,9

6,1

 

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa

 

0,7

0,6

 

Overige bedrijfslasten

0,0

0,0

 

_______

_______

Som der bedrijfslasten

 

6,6

6,7

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

19,7

48,6

 

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

4,9

12,9

 

_______

_______

Resultaat na belastingen

14,8

35,7

 

 

           

           

 

 

 

BALANSGEGEVENS

 

30 juni 2012

30 juni 2011

Verstrekte kredieten (nominaal)

 

47.452

44.282

 

Balanstotaal

 

75.661

56.304

 

Eigen vermogen

 

1.202

1.147

 

 

 

 

RATIO’S (%)

 

30 juni 2012

30 juni 2011

BIS Solvency ratio

 

95,2

106,3

 

Bedrijfslasten/rente ratio

 

12,0

29,3

 

Capital ratio

 

1,6

2,0

 

 

Informatie voor media: mevrouw mr. J.A. Kramer-Buskens, tel. 070-4166253, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.