Resultaten 2011

NWB Bank in 2011:

  • Nettowinst daalt naar € 75 miljoen
  • Kredietverlening € 5,1 miljard
  • Sterke vermogenspositie; BIS Solvency ratio 90%

Tegen de achtergrond van de Europese schuldencrisis heeft de NWB Bank weer onverminderd haar rol kunnen spelen als een van de grootste kredietverschaffers van de Nederlandse publieke sector. De bank verstrekte in 2011 in totaal een bedrag van € 5,1 miljard aan lange kredieten. Dit is belangrijk minder dan de € 7 miljard die in 2010 werd verstrekt. De voornaamste oorzaak van deze omzetdaling is een substantieel lager beroep van woningcorporaties op de kapitaalmarkt. De corporaties leenden in 2010 (totaal € 15,4 miljard) fors meer dan de € 7,9 miljard in 2011. Dit was een gevolg van het anticiperen op de nieuwe EU-regels over staatssteun, waardoor het meefinancieren van commercieel vastgoed niet meer onder de borging van de overheid valt. Van de totale kredietomzet van de bank maken corporaties het grootste deel uit, gevolgd door gemeenten, waterschappen en zorginstellingen. De kredietverlening aan de waterschappen nam toe als gevolg van het anticiperen op hun toekomstige financieringsbehoefte.

Zoals reeds in het halfjaarbericht 2011 toegelicht is de NWB Bank per 1 januari 2011 overgegaan van waarderingsgrondslagen conform IFRS-EU naar Nederlandse verslaggevingstandaarden (NL GAAP) met het doel beter aan te sluiten bij de bedrijfseconomische realiteit van de bank. Om zo dicht mogelijk bij de IFRS-EU systematiek te blijven is gekozen voor waardering van de leningenportefeuille tegen geamortiseerde kostprijs en toepassing van reële-waarde-hedge accounting, naar analogie van IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement. Dit leidt ertoe dat slechts beperkte verschillen bestaan tussen het toepassen van NL GAAP en IFRS-EU. De NWB Bank is er van overtuigd dat onder de gegeven omstandigheden toepassing van NL GAAP de beste methode is om haar financiële positie en haar resultaten getrouw in de jaarrekening tot uitdrukking te laten komen.

De nettowinst van de NWB Bank kwam in 2011 uit op € 75 miljoen (2010: € 91 miljoen). De daling met 18% kan hoofdzakelijk worden toegeschreven aan een daling van het saldo van rentebaten en -lasten van € 104 miljoen in 2010 naar € 75 miljoen in 2011. Deze ontwikkeling valt deels toe te schrijven aan eenmalige opbrengsten door verkoop van leningen in 2010. Daarnaast hadden een verlaging van het renterisico in de balans in eerdere jaren en druk op de rentemarge als gevolg van duurdere herfinanciering van uitstaande kredieten een negatieve invloed op het rentesaldo. Tenslotte had een stijging van het (on)gerealiseerde resultaat uit financiële transacties naar € 38 miljoen (2010: € 30 miljoen) een gunstige invloed op de nettowinst.

De NWB Bank heeft haar financieringspositie op de internationale kapitaalmarkt in 2011 aanzienlijk versterkt door toegang te verkrijgen tot Amerikaanse institutionele beleggers via opname van de zogeheten Rule 144A in haar € 50 miljard grote Debt Issuance Program. Dit resulteerde snel na de lancering in een aantal succesvolle emissies op deze markt. In totaal heeft de bank in 2011 voor € 7,7 miljard aan lang geld aangetrokken, waaronder een vijftal zogeheten benchmark issues. Dit is minder dan de € 10 miljard die in 2010 werd uitgegeven, als gevolg van het lagere kredietvolume in 2011 en de ongunstige marktomstandigheden. Mede door de turbulentie op de financiële markten heeft de NWB Bank sterk kunnen profiteren van een grote vraag naar commercial paper. Gemiddeld heeft in 2011 voor € 8 miljard aan commercial paper in de markt uitgestaan.

De bedrijfslasten bedroegen in 2011 € 15 miljoen, belangrijk hoger dan de € 11 miljoen een jaar eerder. Dit had voornamelijk te maken met enkele grote projecten waaronder de accounting change naar NL GAAP, de opzet en inrichting van een data warehouse ter versteviging van het proces en de kwaliteit van managementinformatie en de aanschaf van een nieuwe software release ten behoeve van het systeem voor transactieverwerking.

Het balanstotaal steeg substantieel, met ruim € 10 miljard, tot € 67,7 miljard. Deze stijging kan voor slechts € 2,3 miljard worden verklaard door de verstrekking van nieuwe kredieten. Het leeuwendeel van de balansgroei is ontstaan door toename van de marktwaarde van leningen en swaps op de balans. Hoewel schommelingen in de marktwaardes geen verband houden met de kredietomzet, kunnen zij toch grote invloed hebben op de actuele balansverhoudingen. Dat geldt met name voor de kapitaalratio’s waarbij het eigen vermogen wordt gerelateerd aan het balanstotaal als indicatie voor kredietwaardigheid. Het eigen vermogen, dat vrijwel geheel uit Tier 1 kapitaal bestaat, nam in 2011 met € 53 miljoen toe tot € 1,2 miljard. Doordat het balanstotaal sterker steeg daalde de capital ratio (verhouding eigen vermogen/balanstotaal) evenwel naar 1,8% eind 2011 (2010: 2,0%). Gecorrigeerd voor het effect van de marktwaardes in de balans, zou de capital ratio onveranderd zijn gebleven. Een andere belangrijke indicator voor de kredietwaardigheid van een bank is de zogeheten BIS-solvency ratio, die aangeeft hoeveel kredietgewogen risico’s een bank in haar balans heeft. De BIS-solvency ratio van de NWB Bank bedroeg eind 2011 90% (2010: 100%). Dit geeft de bank een aanzienlijk solvabiliteitsoverschot boven de wettelijk voorgeschreven norm van 8%. De ruime solvabiliteit van de bank is een onderstreping van haar solide karakter met kredietexposures vrijwel uitsluitend in de Nederlandse publieke sector. In dat verband heeft de NWB Bank ook nooit verlies geleden op haar uitstaande kredieten. De AAA-ratings van de bank zijn mede een bevestiging van de hoge kredietwaardigheid.

Reservering en dividend
Begin 2011 heeft de NWB Bank besloten tot een maximale reservering van de jaarlijkse winsten, zolang niet wordt voldaan aan de Bazelse 3%-norm voor de leverage ratio. Deze ratio staat voor het Tier 1 kapitaal als percentage van het balanstotaal (inclusief bepaalde buitenbalansposten). Deze norm zal naar verwachting vanaf 2018 van kracht zijn. De ‘one-size-fits-all’ benadering van de Bazelse autoriteiten levert in het geval van de leverage ratio een frictie op met het bedrijfsmodel en het risicoprofiel van Europese publiekesectorbanken. Het proces waarin Bazel III wordt vertaald in EU-wetgeving, de zogeheten CRD IV (Capital Requirements Directive IV), is nu gaande. Er bestaat nog een kans dat de finale tekst in de CRD IV voor specifieke gevallen als die van publiekesectorbanken een meer ‘op maat’ gesneden behandeling zal bieden ten aanzien van de leverage ratio. Het beleid van de bank is erop gericht om in de aanloop naar 2018 toe te groeien naar de vooralsnog vereiste norm voor de leverage ratio van 3%. Naast het inhouden van toekomstige winsten zal de bank in de komende jaren tevens andere mogelijkheden in overweging nemen om de leverage ratio te verhogen.

Tegen deze achtergrond heeft de directie, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten de nettowinst over 2011 van € 75 miljoen, op grond van artikel 21 lid 2 sub a van de statuten, in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserves. Als gevolg hiervan resteert er geen winst die, conform artikel 21 lid 2 sub b van de statuten, ter beschikking kan worden gesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het uitkeren van dividend.

Vooruitzichten
De ontwikkelingen op de financiële markten zullen ook in 2012 in hoge mate worden beïnvloed door de Europese schuldencrisis. De centrale vraag is of de politiek erin slaagt om het vertrouwen van de markten in de euro terug te winnen en de financiële markten weer in rustiger vaarwater kunnen komen. Als het vertrouwen onvoldoende terugkeert bestaat het gevaar van een deflatoire en neerwaartse spiraal in de reële economie, die ook buiten Europa zal worden gevoeld. De rol van de banken als financier van economische groei zal onder druk blijven. Banken zitten nog volop in het proces van herijking van strategie en bedrijfsmodellen, het absorberen van nieuwe regels en versterken van vermogens- en liquiditeitsbuffers. Overheden moeten bezuinigen en hebben weinig budgettaire mogelijkheden om de economie nieuwe impulsen te geven.

De NWB Bank verwacht dat de kredietvraag bij haar klanten in 2012 iets lager zal zijn dan in 2011. Zolang de onzekerheid in de eurozone aanhoudt blijven de koers- en renteontwikkelingen potentieel beweeglijk. Dit kan van invloed zijn op de resultaten van de bank. Bijzondere ontwikkelingen voorbehouden, verwacht de bank dat het saldo van de rentebaten en -lasten over 2012 ongeveer gelijk zal zijn aan dat van 2011. Over de nettowinst geeft de directie, in de huidige onzekere financiële markten, geen prognose. Voor de ontwikkeling van de nettowinst zal in ieder geval van betekenis zijn de vraag of, en in welke mate, de invoering van de aangekondigde bankenbelasting in 2012 voor de NWB Bank van toepassing zal zijn. De bank heeft bij de minister nadrukkelijk bezwaar gemaakt tegen de bankenbelasting, gelet op haar publieke sector karakter.

Den Haag, 9 maart 2012

De directie

KERNCIJFERS
(bedragen in miljoenen euro's)

 

 

 

2011

2010

BALANS

 

 

Verstrekte kredieten op lange termijn

45.474

43.172

Eigen vermogen

1.188

1.135

Balanstotaal

67.696

57.358

Naar risico gewogen activa

1.112

904

 

 

 

RESULTATEN

 

 

Rente

75

104

Resultaat financiële transacties

38

30

Operationele baten

113

134

Bedrijfslasten

15

11

Bijdrage NWB Fonds

0

2

Belastingen

23

30

Nettowinst

75

91

 

 

 

DIVIDEND

 

 

Dividenduitkering

0

23

Dividend in euro's per aandeel

0

390

 

 

 

RATIO'S (%)

 

 

BIS Solvency ratio

90,3

99,9

Bedrijfslasten/rente ratio

20,0

10,6

Dividend pay out ratio

0,0

25,3

Capital ratio

1,8

2,0

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: mevrouw mr. Heleen van Rooijen, general counsel, tel. 070-4166251, e-mail: mailto:persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.