Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2012

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 26 april 2012 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2011 vastgesteld.

In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2011 is vastgesteld op € 75 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

Aan de leden van de directie en de Raad van Commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2011.

Voorts hebben de aandeelhouders ingestemd met de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van mevrouw drs. E.F. Bos als commissaris van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Bos is lid van de Raad van Commissarissen sinds 2008. De heer ir. E.H. baron van Tuyll van Serooskerken is wegens gezondheidsredenen op eigen verzoek afgetreden als commissaris van de vennootschap. De heer Van Tuyll was lid van de Raad van Commissarissen sinds 2001. De Raad van Commissarissen zal zich beraden over de ontstane vacature.

In de vergadering is tevens op voordracht van de Raad van Commissarissen de heer R.A. Walkier herbenoemd als voorzitter van de directie van de NWB Bank voor een periode van vier jaar. De heer Walkier is lid van de directie sinds 1993 en is voorzitter van de directie sinds 2008.

Den Haag, 27 april 2012

De directie

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.

Informatie voor media: mevrouw mr. Heleen van Rooijen, general counsel, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.