Resultaten 2012

NWB Bank in 2012:

  • Volume nieuwe kredietverlening € 5,7 miljard
  • Nettowinst € 40 miljoen
  • Sterke vermogenspositie; BIS Solvency ratio 111%

De NWB Bank heeft in 2012 haar kernrol als verschaffer van lange financiering aan de Nederlandse publieke sector weer op een voortvarende wijze kunnen vervullen. De totale kredietverlening van de NWB Bank bedroeg in 2012 € 5,7 miljard. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van de in 2011 gerealiseerde kredietomzet van € 5,1 miljard. De kredietverlening in 2012 was inclusief langlopende leningen die de bank verstrekte in verband met de omzetting van derivaten naar leningen, om verlichting te bieden aan de omvangrijke liquiditeitsverplichtingen van enkele woningcorporaties. Zoals verwacht staat de kredietvraag binnen het publieke domein onder druk. Vooral de terugvallende investeringen drukken hun stempel op de financieringsbehoefte van woningcorporaties, wat een relatief grote invloed heeft op de omzetcijfers. De ruime marktaandelen van de NWB Bank binnen het publieke domein bleven gehandhaafd.

De nettowinst van de bank daalde van € 75 miljoen in 2011 naar € 40 miljoen in het verslagjaar. Deze sterke daling van 47% werd deels veroorzaakt door de vorig jaar ingevoerde bankenbelasting, die met een bedrag van € 12 miljoen een relatief fors effect had op de nettowinst. De grootste invloed op de winstontwikkeling had de omslag in het resultaat uit financiële transacties naar € 24 miljoen negatief (2011: € 38 miljoen positief), waarvan € 6 miljoen gerealiseerd uit hoofde van verkoop van leningen en bijbehorende swaps en € 18 miljoen ongerealiseerd. Het resultaat uit financiële transacties bestaat voornamelijk uit ongerealiseerde waardemutaties in de portefeuilles van de bank als gevolg van veranderingen in rente- en valutakoersen. Daarnaast heeft ook de fine tuning van de marktwaardebepaling van financiële instrumenten de afgelopen jaren merkbaar invloed gehad op de resultaten. Sinds 2011 past de NWB Bank op een groot deel van de financiële posities hedge accounting toe om ongerealiseerde marktwaardeschommelingen zoveel mogelijk te neutraliseren in de presentatie van de winst. Dit levert een beter beeld op van de economische positie van de bank. Het ongerealiseerde resultaat uit financiële transacties wordt immers voor het overgrote deel, zo niet volledig, gedurende de looptijd van de betreffende portefeuilles weer teruggeboekt in de toekomstige resultaten van de bank. Mede door de grote omvang van de portefeuilles zullen ook in de toekomst schommelingen in het resultaat financiële transacties van de bank niet te voorkomen zijn.

Als onderdeel van de resultaten stegen de rente-inkomsten (saldo van rentebaten en rentelasten) in 2012 naar € 107 miljoen (2011: € 75 miljoen). Deze stijging van 43% is deels te verklaren door een incidenteel lager resultaat in 2011 en voor een belangrijk deel door de scherpe inkoopprijzen onder het Euro Commercial Paper programma van de bank. Als gevolg van de turbulente ontwikkelingen binnen de eurozone was er met name in het eerste halfjaar sprake van vluchtkapitaal naar veilige havens, onder andere in het commercial paper van de bank. De NWB Bank kon hiervan met haar AAA-ratings maximaal profiteren. Bij een verbetering van de rentemarge op het lange bedrijf, die ook positief heeft bijgedragen aan de rentebaten, behoort de kanttekening dat duurdere herfinanciering van kredieten die voor de val van Lehman met lage kredietopslagen zijn verstrekt, de rentebaten hebben gedrukt. Dit zal ook in 2013 nog een zekere druk op de winst geven.

De NWB Bank heeft in 2012 bij haar funding op de internationale kapitaalmarkten een recordjaar beleefd. Tegen aantrekkelijke rentespreads werd voor € 12 miljard aan lange financiering opgenomen, tegenover € 7,7 miljard in 2011. De stijging kwam voornamelijk voort uit herfinanciering van aflossingen en het voor een deel consolideren van de kortlopende schulden op de balans. Het vertrouwen dat de bank bij internationale beleggers geniet stelt haar in staat de Nederlandse publieke sector van de goedkoopst mogelijke middelen te voorzien. Dit is de strategie waarop de bank zich bij uitstek concentreert. Als reflectie van de hoge kredietwaardigheid en soliditeit bezit de bank AAA-ratings gelijk aan die van haar klanten in de Nederlandse publieke sector.

De bedrijfslasten namen met € 1 miljoen af tot € 14 miljoen. Tegenover hogere personeelskosten stonden lagere kosten voor externe adviezen op het gebied van ICT en betalingsverkeer. In 2012 is verder geïnvesteerd in de inrichting van een data warehouse ter versteviging van het proces, de kwaliteit van managementinformatie en organisatorische inbedding van het systeem van hedge accounting.

Voornamelijk als gevolg van de sterk gedaalde rente liet het balanstotaal een forse stijging zien met ruim € 8 miljard tot ruim € 76 miljard. Hiervan volgt slechts een beperkt deel (€ 2,6 miljard) uit groei van de kredietportefeuille. Voornaamste oorzaak van de stijging van het balanstotaal was een toename van collateralverplichtingen uit hoofde van swaps en marktwaardeaanpassingen in de portefeuilles, in verband met een verdere daling van renteniveaus. Bij een eventuele stijging van de rente zal het balanstotaal per saldo weer een daling vertonen. De volatiliteit van het balanstotaal maakt het niet eenvoudig om scherp te sturen op de balansratio’s. Vooral de leverage ratio (het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal) heeft alle aandacht in verband met de Bazelse 3%-norm waaraan vanaf 2018 moet worden voldaan. Door die volatiliteit zou bovenop de vereiste norm van 3% nog een extra vermogensbuffer moeten worden aangehouden, om een onbedoelde onderschrijding van de leverage ratio-norm te voorkomen. Het eigen vermogen, dat vrijwel geheel uit Tier-1 kapitaal bestaat, steeg per ultimo 2012 met € 38 miljoen tot € 1.226 miljoen (ultimo 2011: € 1.188). Het zichtbare eigen vermogen op de balans was 1,6% van het balanstotaal (ultimo 2011: 1,8%). Zou het eigen vermogen uitsluitend worden gerelateerd aan de totale kredietportefeuille van de bank van € 48 miljard, dan zou deze kapitaalratio uitkomen op 2,5%. De BIS Solvency ratio steeg in 2012 naar 111%, tegen 90% een jaar eerder. Mede op basis van deze ratio behoort de NWB Bank tot de top tien van veiligste banken ter wereld. De BIS Solvency ratio is voor de bank geen doel op zich maar vooral een gevolg van het feit dat zij zich nagenoeg volledig concentreert op de feitelijk risicovrije kredietverlening binnen de Nederlandse publieke sector.

Reservering en dividend
In verband met de kapitaalseisen onder Bazel III heeft de bank vorig jaar besloten om met ingang van het boekjaar 2011 jaarlijks de nettowinst volledig aan de reserves toe te voegen. Als gevolg van dit reserveringsbeleid zal geen dividend meer worden uitgekeerd zolang de bank niet voldoet aan de norm voor de leverage ratio van 3%. Op grond van de vereiste leverage ratio zal het eigen vermogen tot 2018 vrijwel moeten verdubbelen. De groei van het eigen vermogen zal de komende jaren voor een deel moeten komen uit ingehouden winsten en voor het restant uit andere vermogensinstrumenten zoals hybride schuldtitels. Het aantrekken van zulke schuldtitels zal de rentekosten op de financiering van de bank aanzienlijk en op langere termijn verhogen. Dialoog met de autoriteiten, zowel in Nederland als bij de Europese Commissie in Brussel, over de toepasselijkheid van de leverage ratio is nog volop gaande. Wij hebben onze zorgen en bezwaren ten aanzien van de leverage ratio de afgelopen jaren intensief onder de aandacht gebracht. Het blijft ons streven om voor de NWB Bank een aangepaste kapitaalseis te bewerkstelligen die recht doet aan haar financiële positie, en zo ook voor andere publieke sectorbanken. Intussen is het goed te constateren dat de huidige kapitalisatie consistent is met de AAA-ratings van de bank. Dit geldt evenzeer voor het vertrouwen dat de bank geniet bij haar investeerders. De directie is van mening dat de huidige omvang van het eigen vermogen toereikend is gelet op het lage risicoprofiel en aard en karakter van de NWB Bank.

Op grond van het voorgaande heeft de directie, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, besloten de nettowinst over 2012 van € 40 miljoen in zijn geheel toe te voegen aan de algemene reserves. Over het boekjaar 2012 zal geen dividend ter beschikking worden gesteld aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Vooruitzichten 2013
Ondanks de huidige betrekkelijke rust op de financiële markten en de afgenomen onzekerheid over het voortbestaan van de euro, blijft ook in 2013 het gevaar aanwezig van nieuwe turbulenties. Bij een niet of nauwelijks groeiende economie zijn er veel fundamentele vraagstukken die om een oplossing vragen. In het algemeen blijven macro-economische en monetaire ontwikkelingen zorgelijk in een wereld die op veel terreinen snel aan het veranderen is. Voor de activiteiten van de NWB Bank zijn de toegang tot financiële markten en de beschikbaarheid van financieringsmiddelen van vitaal belang. In Nederland wordt rekening gehouden met een druk op de investeringen van decentrale overheden, ondanks de enigszins afgezwakte maatregelen in het kader van de Wet Houdbare overheidsfinanciën (wet Hof). Ook voor woningcorporaties is het beeld voor 2013 ongunstig door de algehele malaise op de woningmarkt en daarnaast alle maatregelen van overheidswege gericht op deze sector.

Het voorgaande maakt het moeilijk een betrouwbare prognose te geven van de nettowinst over 2013. Hetzelfde geldt voor een prognose van de rentebaten in 2013, hoewel vooralsnog moet worden uitgegaan van een daling.

In het halfjaarbericht 2012 heeft de bank haar voornemen vermeld om in de tweede helft van 2012 de wijze van marktwaardewaardering van de uitstaande swapportefeuille te herzien in het licht van de veranderde ‘best practices’ in de financiële markten. Hierbij is aangegeven dat deze herwaardering van swaps mogelijk tot significante en eventueel negatieve ongerealiseerde waardemutaties kan leiden. Dit project is gestart in 2012 en betreft zowel de aanpassing van de swapwaardering als de hedge accountingmodellen. In verband met de omvang en complexiteit van het project zullen deze aanpassingen hun beslag krijgen in 2013.

Den Haag, 7 maart 2013

De directie

K E R N C IJ F E R S
bedragen in miljoenen euro’s

 

2012

2011

BALANS

 

 

 

Verstrekte kredieten

op lange termijn

 

 

48.142

 

45.474

Eigen vermogen

 

1.226

1.188

Balanstotaal

 

76.084

67.696

Naar risico gewogen activa

 

 

933

1.112

RESULTATEN

 

 

 

Rente

 

107

75

Resultaat financiële transacties

 

-24

38

Operationele baten

 

83

 

113

Bedrijfslasten

 

14

15

Bijdrage NWB Fonds

 

0

0

Resultaatbelasting

 

17

23

Bankenbelasting

 

12

-

Nettowinst

 

 

40

75

DIVIDEND

 

 

 

Dividenduitkering

 

0

0

Dividend in euro’s

per aandeel

 

 

0

 

0

RATIO’S (%)

 

 

 

BIS Solvency ratio

 

111,2

90,3

Bedrijfslasten/rente ratio

 

13,1

20,0

Dividend pay out ratio

 

0,0

0,0

Capital ratio

 

1,6

1,8

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.

Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.