Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2013

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 25 april 2013 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2012 vastgesteld.

In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2012 is vastgesteld op € 40 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

Aan de leden van de directie en de Raad van Commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2012.

Voorts hebben de aandeelhouders ingestemd met de voordracht door de Raad van Commissarissen tot herbenoeming van de heer mr. B.J.M. baron van Voorst tot Voorst als commissaris van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. De heer Van Voorst is lid van de Raad van Commissarissen sinds 2009.

In de vergadering is tevens op voordracht van de Raad van Commissarissen mevrouw drs. L.M.T. van Velden per 1 januari 2014 herbenoemd als lid van de directie van de NWB Bank voor een periode van vier jaar. Mevrouw Van Velden is lid van de directie sinds 2010.

Tot slot hebben aandeelhouders besloten tot een wijziging van de statuten van de vennootschap. De statutenwijziging is grotendeels ingegeven door gewijzigde wet- en regelgeving en daarnaast bedoeld om kredietverlening in het kader van publiek-private samenwerking (PPS) mogelijk te maken.

Den Haag, 25 april 2013

De directie

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.