EIB en NWB Bank verstevigen samenwerking in financiering van Nederlandse publieke sector

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) en de Europese Investeringsbank (“EIB”) zijn een bijzondere samenwerking overeengekomen om gezamenlijk op te trekken bij lange termijn financieringen in het publieke domein. De aandachtsgebieden zijn duurzaam openbaar vervoer, gezondheidszorg, onderwijs, sociale woningbouw, hernieuwbare energie en energiebesparing, water en klimaatadaptatie en –mitigatie (bijvoorbeeld dijken en sluizen).

Pim van Ballekom, vice president van de EIB, en Frenk van der Vliet, directielid van de NWB Bank, tekenden de overeenkomst tot versteviging van de samenwerking op 28 november 2014 ten kantore van de NWB Bank in Den Haag.

“Ervaring delen is essentieel voor effectieve en gunstige financiering van publieke diensten. De EIB en de NWB Bank hebben beide als doel lange termijn financieringen te verstrekken ten gunste van projecten die het verschil maken en die de ambities van beide publieke banken, die zich financieren op de internationale financiële markten, weerspiegelen. Ik ben ervan overtuigd dat dit nieuwe niveau van samenwerking gelegenheid zal geven voor de EIB om haar ervaring in Europa en voor de NWB Bank om haar diepgaande kennis van de financieringsbehoefte van de Nederlandse publieke sector over en weer te delen. Dit zal de komende jaren nieuwe mogelijkheden ontsluiten in cruciale sectoren”, aldus Pim van Ballekom, EIB vice president.

“De NWB Bank kijkt continu naar mogelijkheden om haar beschikbaarheid als financier van haar klanten in de Nederlandse publieke sector tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden te maximaliseren. Een verstevigde samenwerking met de EIB zal onze financieringsstrategie complementeren en zal ten goede komen aan onze klanten. Naast het samenwerken met de EIB bij financiering van waterschappen, waterleidingbedrijven en projecten op het gebied van publiek-private samenwerking (“PPS”), willen we ons met deze samenwerking ook richten op de kleinere sociale woningbouwcorporaties. Naar de toekomst toe zal de flexibiliteit van de NWB Bank in het verstrekken van financieringen op maat en aanverwante ondersteuning aan onze klanten het kernelement van onze aanpak blijven vormen. Dit kan worden verzekerd door de samenwerking met de EIB waarin wij onze kennis van en ervaring met de financiële behoeften van onze klanten inbrengen”, aldus Leon Knoester, hoofd public finance van de NWB Bank.

Over de EIB
De EIB is eigendom van 28 lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland, en financiert sinds 1969 publieke projecten in Nederland. In de laatste vijf jaar heeft de EIB meer dan € 8 miljard verstrekt in Nederland.
Dit betreft onder meer investeringen in ziekenhuizen in Amsterdam en Maastricht, het verbeteren van snelwegen en het uitbreiden van de haven van Rotterdam op de Maasvlakte. De EIB heeft ook geïnvesteerd in de verbetering van internettoegang in Nederland door Reggefiber, de nieuwbouw van de Vrije Universiteit Amsterdam en de bouw van een energienetwerk door Tennet en Gasunie. In mei 2014 heeft premier Rutte het eerste permanente kantoor van de EIB in Amsterdam geopend.

Over de NWB Bank
De NWB Bank concentreert zich op de kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector. Het doel van de bank is het verstrekken van lange financieringen tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden. De bank verstrekt kredieten aan decentrale overheden, samenwerkingsverbanden van decentrale overheden en instellingen die in bezit zijn van een garantie van een decentrale overheid. Daarnaast financiert de bank instellingen op het gebied van volkshuisvesting en gezondheidszorg, PPS en activiteiten op het gebied van water en milieu. Sinds haar oprichting in 1954 zijn de aandelen van de bank in handen van overheden.

De NWB Bank financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AA+). Sinds 4 november 2014 valt de NWB Bank als significante bank onder direct toezicht van de Europese Centrale Bank.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag, www.nwbbank.com. Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070 416 6251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.