Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2014

In de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (“NWB Bank”) gehouden op 23 april 2014 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2013 vastgesteld. In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2013 is vastgesteld op € 33,9 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

Aan de leden van de directie en de raad van commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2013.

Voorts is prof. dr. R.G.C. van den Brink, de huidige voorzitter van de raad van commissarissen, afgetreden wegens het bereiken van de maximale termijn. Prof. dr. A.F.P. Bakker, die in 2012 tot commissaris is benoemd, is door de raad van commissarissen gekozen tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen.
Dr. J.J.M. Jansen is op eigen verzoek afgetreden als commissaris in het kader van reductie van het aantal commissarissen.

Tot slot hebben aandeelhouders besloten tot een wijziging van de statuten van de vennootschap. De statutenwijziging heeft betrekking op de samenstelling van de raad van commissarissen en de aanpassing van de maximale zittingstermijn van twaalf jaar tot acht jaar, tenzij bijzondere omstandigheden een herbenoeming voor een derde termijn van maximaal vier jaar rechtvaardigen.

Den Haag, 23 april 2014

De directie

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door zijn solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.