Algemene vergadering van aandeelhouders

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 26 april 2016 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2015 vastgesteld. In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2015 is vastgesteld op € 94,7 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

Aan de leden van de directie en de raad van commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2015.

Ron Walkier, voorzitter van de directie, is in verband met zijn pensionering afgetreden. Hij is 25 jaar werkzaam geweest bij de bank en was sinds 2008 voorzitter van de directie. Menno Snel is op voordracht van de raad van commissarissen door de aandeelhouders met ingang van 1 september 2016 benoemd als zijn opvolger voor een periode van vier jaar.

Voorts zijn de aandeelhouders geïnformeerd over het aftreden van Else Bos als lid van de raad van commissarissen wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Else Bos was sinds april 2008 lid van de raad. Op voordracht van de raad van commissarissen en met verkregen instemming van DNB/de ECB hebben de aandeelhouders ingestemd met de opvolging van Else Bos door benoeming van Manfred Schepers als lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaar. Manfred beschikt over zo’n 30 jaar internationale bancaire ervaring. In 2006 werd hij vice president en CFO bij de European Bank for Reconstruction and Development in Londen, van 2015 tot april 2016 was hij aldaar senior advisor to the president. Daarnaast heeft hij gedurende zijn carrière ruime ervaring opgedaan in het Europese politieke en financiële speelveld.

Tevens is de heer Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst op eigen verzoek afgetreden als lid van de raad van commissarissen. Hij was lid van de raad van commissarissen sinds april 2009. Naar verwachting zal in de loop van 2016 in de ontstane vacature worden voorzien.

Tot slot hebben de aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming van Age Bakker, voorzitter van de raad van commissarissen, voor een termijn van vier jaar.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.