Europese stresstest bevestigt financiële robuustheid

Voor de NWB Bank en andere significante instellingen onder het Single Supervisory Mechanism (SSM) die niet zijn meegenomen in de 2016 EU brede stress test van de Europese Banken Autoriteit (EBA), heeft de ECB een eigen stresstest uitgevoerd ter ondersteuning van het jaarlijkse Supervisory Review and Evaluation Process (SREP).

De stresstest kent geen minimumeis of drempel waaraan een bank moet voldoen. In plaats daarvan, zullen de resultaten worden gebruikt door de ECB in haar reguliere SREP van elk van de deelnemende banken over 2016. Om een gelijk speelveld onder de instellingen in de SSM te bewerkstelligen, is de SREP stresstest in lijn gebracht met de EBA stress test. In beide exercities zijn de banken verzocht om een projectie te geven van de ontwikkeling van hun balans en hun verlies- en winstrekening over een periode van drie jaar (van eind 2015 tot eind 2018) onder een macro-economisch basisscenario en een stressscenario. De referentiedatum voor de data die als uitgangspunt is gebruikt, is 31 december 2015. In het stressscenario resulteerde de SREP stress test voor de NWB Bank in een daling van de Common Equity Tier 1 capital ratio van 65% (eind 2015, exclusief winst over 2015) naar 49% (eind 2018). Dit is nog steeds ruim boven de wettelijke minimumeis (7% vanaf 1 januari 2019 inclusief de capital conservation buffer).

De ECB heeft de kwaliteit en consistentie van het proces bewaakt en de resultaten beoordeeld. De NWB Bank beschouwt de resultaten als een bevestiging van haar financiële robuustheid en haar hoge credit ratings als bank van en voor de Nederlandse publieke sector.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.