Frida van den Maagdenberg benoemd tot commissaris

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de NWB Bank gehouden op 20 april 2017 in Den Haag hebben de aandeelhouders Frida van den Maagdenberg benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Frida is vanaf 2014 lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum. Van 2008 tot 2014 was zij lid van de Raad van Bestuur van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis. In beide functies had zij o.a. financiën en ICT in haar portefeuille. Frida vervult hiermee de vacature die per de algemene vergadering vorig jaar was ontstaan door het aftreden van Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst. De vereiste instemming van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB)/de Europese Centrale Bank (ECB) voor haar benoeming is verkregen.

De algemene vergadering heeft de jaarrekening 2016 vastgesteld. De winst na vennootschapsbelasting, die over het jaar 2016 is vastgesteld op € 107,4 miljoen, zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank. Aan de leden van de directie en de raad van commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2016.

Voorts hebben de aandeelhouders ingestemd met de herbenoeming per 1 januari 2018 van Lidwin van Velden als lid van de directie voor een periode van vier jaren.

Maurice Oostendorp is door de aandeelhouders herbenoemd tot lid van de raad van commissarissen voor een periode van vier jaren.

Tot slot is commissaris Albertine van Vliet-Kuiper op eigen verzoek niet beschikbaar voor een eventuele herbenoemingstermijn en derhalve is zij per heden afgetreden als lid van de raad van commissarissen van de NWB Bank. Albertine was lid van de raad van commissarissen sinds november 2012.

NWB Bank, Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.