Halfjaarcijfers 2018 NWB Bank

  • NWB Bank financiert opnieuw belangrijk Nederlands infrastructuurproject; totale kredietverlening aan de publieke sector € 3,2 miljard
  • Uitgiftes Green en Social Bonds in H1 bevestigen maatschappelijke relevantie kredietverlening van de bank
  • Nettowinst komt uit op € 58,5 miljoen (H1 2017 € 64,3 miljoen)
  • Europese Raad en Parlement scharen zich achter voorstel Commissie voor proportionele toepassing leverage ratio; definitieve besluitvorming eind dit jaar verwacht

De NWB Bank heeft haar marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector in het eerste halfjaar van 2018 op een goed niveau kunnen handhaven. Ondanks forse concurrentie bedroeg de kredietverlening € 3,2 miljard tegenover € 3,6 miljard in het eerste halfjaar van 2017. Met € 58,5 miljoen (H1 2017 € 64,3 miljoen) heeft de bank ook de nettowinst op peil kunnen houden. Het balanstotaal per 30 juni bedraagt € 87 miljard.

Kredietverlening op peil
Waterschappen en woningcorporaties blijven samen met gemeenten de grootste klantgroepen van de NWB Bank. De NWB Bank voorziet hen van passende en zo goedkoop mogelijke financiering zodat zij hun maatschappelijke taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De nadruk ligt daarbij steeds meer op de bijdrage die de bank met haar financiering kan leveren aan de noodzakelijke verduurzaming in Nederland. De bank zoekt in dat kader aansluiting bij het Klimaatakkoord dat naar verwachting eind dit jaar wordt afgesloten.

In juni werd bekend dat de NWB Bank een van de financiers is van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) die verantwoordelijk is voor het ontwerpen, bouwen, langjarig onderhoud en financieren (DBFM) van de 11 kilometer aan nieuwe snelweg tussen de A13 en de A16/A20. De totale projectkosten bedragen circa € 870 miljoen en de NWB Bank neemt hiervan circa € 150 miljoen voor haar rekening.

Eind maart heeft de NWB Bank samen met BNG Bank een overeenkomst getekend met het ministerie van Financiën om via een nieuw loket tegen een gunstige vaste rente (CIRR) herfinanciering te gaan verstrekken aan exportfinanciers. De NWB Bank was al actief op het gebied van financiering van exportkredieten met een variabele rente onder garantie van de overheid. Door nu ook CIRR-financiering met een vaste rente aan te bieden, stimuleert de bank de Nederlandse export verder en vergroot de bank haar maatschappelijke rol.

Stabiele, groene, sociale en aantrekkelijke funding

Om in de vraag naar kredietverlening te kunnen voorzien, heeft de bank het afgelopen halfjaar € 5,1 miljard aan langlopende financiering opgehaald. Een deel hiervan vond wederom plaats door uitgifte van zogenoemde Green en Social Bonds. Zo heeft de bank in april voor de derde keer een Affordable Housing Bond (Social Bond) uitgegeven. Deze 20-jaars Affordable Housing Bond ter grootte van € 500 miljoen, waarvan de opbrengsten specifiek zijn bestemd voor de financiering van sociale woningbouw in Nederland, was ruim overtekend. Voor de financiering van duurzame projecten en investeringen van waterschappen heeft de bank in februari ook weer een Waterobligatie (Green Bond) uitgegeven. Hiermee is een bedrag van circa € 200 miljoen opgehaald.

Sterke kapitaalpositie
De kapitaalratio’s van de bank zijn het afgelopen halfjaar onveranderd sterk gebleven. Met een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van 64% bevindt de bank zich in de kopgroep binnen de eurozone en wordt ruimschoots voldaan aan de wettelijke minimumeis van 7,625% (inclusief de bankspecifieke Pillar II-vereiste van 1,25%). De leverage ratio (inclusief winst lopend boekjaar) bedraagt per 30 juni 2,5% en is daarmee gelijk aan de ratio eind 2017. De Liquidity Coverage Ratio komt uit op 177% en daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de minimumeis van 100%.

De bank is momenteel in afwachting van finale Europese besluitvorming over aanpassing van de Capital Requirements Regulation (CRR) waar de leverage ratio-verplichting deel van uitmaakt. Zowel de Europese Raad als het Europees Parlement hebben zich recentelijk geschaard achter de eerder door de Europese Commissie voorgestelde proportionele toepassing van de leverage ratio-verplichting voor promotional banks. Voor de NWB Bank zou de voorgestelde invulling een aanzienlijke verlichting betekenen. Definitieve besluitvorming wordt aan het einde van dit jaar verwacht.

Vooruitzichten
Voor heel 2018 gaat de bank uit van een kredietomzet van rond de € 6 miljard. De bank verwacht nog steeds dat de nettowinst in 2018 op een wat lager niveau uitkomt dan in 2017. Dit heeft te maken met de verwachting dat de financieringstarieven in de geldmarkt, die in 2017 bijzonder gunstig waren, in 2018 langzaam weer zullen normaliseren vanwege de door de ECB aangekondigde afbouw van het kwantitatieve verruimingsbeleid.

Voor het halfjaarbericht, klik op onderstaande button

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

WINST- EN VERLIESREKENING

Eerste halfjaar 2018

Eerste halfjaar 2017

 

Rente- en soortgelijke baten

769,7

807,9

 

Rente- en soortgelijke lasten

645,0

674,3

 

 

______

______

 

Rente

124,7

133,6

 

Resultaat uit financiële transacties

-26,3

-30,6

 

Overige bedrijfsopbrengsten

0,0

0,0

 

 

______

______

 

Som der bedrijfsopbrengsten

98,4

103,0

 

Personeelskosten

4,7

4,0

 

Andere beheerskosten

5,1

4,6

 

 

______

______

 

Personeels- en andere beheerskosten

9,8

8,6

 

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa

 

0,9

 

0,9

 

Resolutieheffing

9,7

7,7

 

 

______

______

 

Som der bedrijfslasten

20,4

17,2

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

78,0

 

85,8

 

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

19,5

21,5

 

 

______

______

 

Resultaat na belastingen

58,5

64,3

 

 

           

           

 

 

 

 

 

BALANSGEGEVENS

30 juni 2018

30 juni 2017

 

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)

46.817

47.891

 

Balanstotaal

87.159

94.553

 

Eigen vermogen[1]

1.684

1.572

 

Tier 1-vermogen[1]

1.997

1.888

 

 

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2018

30 juni 2017

 

Tier 1-ratio[1]

76,1[2]

67,7[3]

 

CET 1-ratio[1]

63,9[2]

56,2[3]

 

Cost/income ratio[4]

10,9

9,2

 

Leverage ratio[1]

2,5

2,3

 

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

177

150

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

130

125

 

 

 

 

 

       
       
       
       
       

 

 

 

 

       

 

[1] inclusief resultaat lopend boekjaar

[2] Tier 1-ratio 73,9 en CET 1-ratio 61,7 exclusief resultaat lopend boekjaar

[3] Tier 1-ratio 65,4 en CET 1-ratio 53,9 exclusief resultaat lopend boekjaar

[4] exclusief resolutieheffing

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.