Jaarcijfers 2016: Succesvol jaar voor NWB Bank

• NWB Bank financiert € 7,1 miljard aan publieke investeringen in Nederland
• Nettowinst stijgt met 13% naar € 107,4 miljoen, balanstotaal naar € 94,4 miljard
• Succesvol jaar op het gebied van PPS-projecten
• Met uitgifte van USD 1,25 miljard aan Waterobligaties verstevigt de NWB Bank haar leidende positie als uitgever van groene obligaties
• Kapitaalratio (CET-1) met 50,5% ruim boven ECB-minimumnorm van 7%

NWB Bank financiert € 7,1 miljard aan publieke investeringen in Nederland
De NWB Bank heeft als doelstelling de financieringslasten voor de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De nieuwe lange kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector is in 2016 wederom boven de € 7 miljard uitgekomen (€ 7,1 miljard in 2016 tegen het recordniveau van € 7,4 miljard in 2015). “Deze hoge omzet onderstreept onze belangrijke rol als publiekesectorbank bij de financiering van de Nederlandse publieke sector. Naast de financiering van haar reguliere klanten zoals waterschappen en woningcorporaties, heeft de bank in 2016 een stevig aandeel genomen in de financiering van transacties in de PPS (Publiek-Private Samenwerking)-markt”, aldus Menno Snel, voorzitter van de directie.

Stijging nettowinst met 13% naar € 107,4 miljoen
De nettowinst van de NWB Bank is in 2016 gestegen naar € 107,4 miljoen (2015: € 94,7 miljoen). Dit vloeit vooral voort uit een verbetering van het renteresultaat met € 38,5 miljoen naar € 218,3 miljoen. De verbetering van het renteresultaat is onder meer het gevolg van de gunstige financieringstarieven voor de bank. In 2016 zijn de bedrijfskosten toegenomen met € 1,1 miljoen tot € 18,8 miljoen. Vooral de toezichtkosten zijn sterk toegenomen: in de afgelopen drie jaar vervijfvoudigde deze kostenpost van € 0,45 naar € 2,2 miljoen over 2016. Het balanstotaal van de NWB Bank nam toe tot € 94,4 miljard (+ € 3,1 miljard ten opzichte van eind 2015).

Succesvol jaar op het gebied van PPS-projecten
De NWB Bank heeft in 2016 haar PPS (Publiek-Private–Samenwerking) portfolio succesvol uitgebreid met de financiering van zes PPS projecten. Het betrof hier drie nieuwe PPS-projecten, twee herfinancieringen van bestaande PPS-projecten en één project waarbij de NWB Bank de positie in de bankengroep van een operationeel PPS-project heeft overgenomen. Hiermee heeft de NWB Bank als medefinancier een aandeel bereikt van ruim 25% in alle accommodatie- en infrastructuurprojecten die door de Nederlandse centrale overheid de afgelopen 15 jaar openbaar zijn aanbesteed.

NWB Bank verstevigt haar leidende positie als uitgever van groene obligaties
De bank heeft in 2016 voor ruim € 12 miljard aan lange financiering aangetrokken op de internationale kapitaalmarkt. Hieronder bevond zich een obligatie-uitgifte met een looptijd van 25 jaar, de langste looptijd ooit voor een openbare uitgifte van de bank. Daarnaast heeft de bank weer een succesvolle Green Bond uitgegeven, de eerste US-dollar Waterobligatie met een omvang van in totaal USD 1,25 miljard. Eind 2016 hebben de NWB Bank en de Europese Investeringsbank (EIB) een Global loan gesloten voor € 250 miljoen. De EIB stelt dit bedrag beschikbaar aan de NWB Bank, die op haar beurt vervolgens € 500 miljoen zal investeren in de verduurzaming van de sociale woningbouw en in de realisatie van de ambities van de waterschappen op het vlak van circulaire economie. De lening is een vervolg op de samenwerking die eind 2015 is gestart en waarmee inmiddels € 800 miljoen aan projecten in de sociale woningbouw, milieu, kenniseconomie en watersector zijn gefinancierd.

Kapitaalratio (CET 1) met 50,5% ruim boven ECB minimumnorm
Het eigen vermogen bedroeg per ultimo 2016 € 1.507 miljoen (inclusief winst 2016) tegen € 1.399 miljoen ultimo 2015 (inclusief winst 2015). De Common Equity Tier (CET) 1-ratio lag met 50,5% (inclusief winst 2016) ruim boven de door de ECB eind 2016 vastgestelde minimumeis voor de bank van 7%, hetgeen de hoge kredietwaardigheid en het lage risicoprofiel van de NWB Bank onderstreept. Deze minimale kapitaalseis van 7% omvat het wettelijke minimum van 4,5%, een algemene kapitaalsbuffer (capital conservation buffer) van 1,25% en een bankspecifieke pillar 2 requirement van 1,25%. Vooral door een andere invulling van de berekeningswijze van het kapitaalsbeslag voor Credit Valuation Adjustment daalde de Common Equity Tier (CET) 1-ratio van 69,8% eind 2015 naar 50,5% eind 2016 (beide inclusief winst voor dat boekjaar).

Ondanks de toename van het balanstotaal is de leverage ratio in het afgelopen jaar met 0,2 procentpunt gestegen tot 2,3% (inclusief winst 2016). Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van het aantrekken van Additioneel Tier 1 (AT1)-kapitaal om, in aanvulling op maximale reservering van de jaarwinst, te kunnen voldoen aan de verwachte minimum leverage ratio verplichting van 3,0%.

Reservering en dividend
De nettowinst over 2016 van € 107,4 miljoen zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves. Sinds 2011 reserveert de bank haar volledige jaarwinsten omwille van de verwachte leverage ratio verplichting. Hierbij moet worden opgemerkt dat de Europese Commissie eind november met voorstellen is gekomen waarbij op termijn de leverage ratio voor de promotional banks, zoals de NWB Bank, via een andere berekeningswijze tot stand zal komen. Zodra meer duidelijkheid is verkregen over de invoering van deze voorstellen met betrekking tot de leverage ratio berekening, zal de bank haar dividendbeleid opnieuw bezien.

Vooruitzichten 2017
De vooruitzichten voor de Nederlandse economie in 2017 zijn gunstig. Mogelijk biedt dit ook meer ruimte voor investeringen door de publieke sector. Tegelijkertijd ziet de bank minder mogelijkheden voor verdere looptijdverlengingen van leningportefeuilles door klanten. Volgens de huidige prognose zal de nettowinst van de bank in 2017 iets onder het niveau van 2016 uitkomen.

De NWB Bank zal op 20 april 2017 haar jaarverslag 2016 publiceren.

 

2016

2015

BALANS

   

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)

48.260

49.069

Eigen vermogen [1]

1.507

1.399

Tier 1-vermogen [1]

1.824

1.594

Balanstotaal

94.414

91.314

Naar risico gewogen activa

1.821

1.421

     

RESULTATEN

 

 

Renteresultaat

218

177

Resultaat financiële transacties

-25

-6

Operationele baten

193

171

Bedrijfslasten

19

18

Resultaatbelasting

42

37

Bankenbelasting en resolutieheffing

25

21

Nettowinst

107

95

     

RATIO'S (%)

 

 

Tier 1-ratio [1]

61,2

79,8

CET 1-ratio [1]

50,5

69,8

Bedrijfslasten/rente ratio

8,6

9,8

Leverage ratio [1]

2,3

2,1

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

146

134

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

123

117

     

MVO

 

 

Volume Green/Social Bond financiering

1.110

1.000

CO2-uitstoot binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

4,1

4,0

[1] inclusief resultaat boekjaar

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.