NWB Bank Halfjaarcijfers 2017

• Kredietverlening aan de publieke sector € 3,6 miljard
• Nettowinst komt uit op € 64,3 miljoen (eerste halfjaar 2016: € 54,0 miljoen)
• Uitgifte grootste Social Bond ooit goed ontvangen op internationale kapitaalmarkt

De NWB Bank heeft een succesvol eerste halfjaar achter de rug. De kredietverlening bedroeg € 3,6 miljard en daarmee heeft de bank haar marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector goed kunnen handhaven. Het balanstotaal is uitgekomen op € 95 miljard. De nettowinst van de bank is het afgelopen halfjaar toegenomen tot € 64,3 miljoen (H1 2016 € 54,0 miljoen), met name door gunstige financieringstarieven.

Maatschappelijke relevantie
Woningcorporaties en waterschappen blijven de grootste klantgroepen van de NWB Bank gevolgd door overige decentrale overheden. De NWB Bank voorziet hen van passende en zo goedkoop mogelijke financiering zodat zij hun maatschappelijke taak zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Afgelopen halfjaar heeft de bank deelgenomen aan een succesvolle pilot in de woningcorporatiesector waarbij corporaties hun derivatencontracten met commerciële banken, bij de NWB Bank kunnen omzetten in een nieuwe door het Waarborgfonds Sociale Woningen gegarandeerde langjarige lening met vaste rente. Corporaties krijgen hierdoor weer meer financiële ruimte om te investeren in sociale huisvesting.

De NWB Bank is ook actief op het gebied van financiering van exportkredieten. In juni heeft de bank opnieuw een krediet verstrekt onder een exportkredietgarantie van de Nederlandse overheid, ditmaal aan Climate Investor One dat zich bezighoudt met duurzame infrastructuur- en energieprojecten in opkomende landen. De bank geeft op deze manier verdere invulling aan haar bijdrage aan de financiering van duurzame energie en de circulaire economie.

Sociale funding
Om in de vraag naar kredietverlening te kunnen voorzien heeft de bank het afgelopen halfjaar € 7,3 miljard aan langlopende leningen opgehaald. Eind juni heeft de NWB Bank haar eerste Affordable Housing Bond uitgegeven, een obligatie waarvan de opbrengsten specifiek ten goede komen aan de financiering van sociale woningbouw. In totaal is op deze manier € 2 miljard opgehaald. Nog niet eerder is in de internationale kapitaalmarkten zoveel geld opgehaald met de uitgifte van een Social Bond. Ook heeft de bank wederom Waterobligaties (Green Bonds) uitgegeven om daarmee de waterschappen te financieren.

Sterke kapitaalratio’s
De kapitaalratio’s van de bank zijn het afgelopen halfjaar onveranderd sterk gebleven. Met een Common Equity Tier 1 (CET1) ratio van 56% bevindt de bank zich in de kopgroep binnen de eurozone en voldoet de bank ruimschoots aan de wettelijke minimumeis van 7% (inclusief de bankspecifieke Pillar II-vereiste van 1,25%). De leverage ratio bedraagt momenteel 2,3%. De Liquidity Coverage Ratio komt uit op 150% en daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de minimumeis van 100%.

De bank volgt de Europese besluitvorming over aanpassing van de Capital Requirements Regulation (CRR) op de voet. Met name de invulling van de leverage ratio-verplichting is voor de NWB Bank van belang. In eerder gepubliceerde conceptteksten (23 november 2016) heeft de Europese Commissie voorgesorteerd op een proportionele toepassing van de leverage ratio-verplichting voor promotional banks. In afwachting van definitieve besluitvorming heeft de bank besloten vooralsnog geen verdere uitgifte te doen van hybride kapitaal.

Vooruitzichten
Voor heel 2017 verwacht de bank dat de totale kredietverlening uitkomt tussen de € 6 en 7 miljard. Mogelijk bieden de gunstige vooruitzichten voor de Nederlandse economie ook ruimte voor extra investeringen in de publieke sector. De bank speelt actief in op de veranderingen in de behoefte van de publieke sector en is altijd beschikbaar voor haar klanten.

Voor het halfjaarbericht, klik op onderstaande button

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, tel. 070-4166259 / 06-57457906 e-mail: persinfo@nwbbank.com

Resultaten NWB Bank

(in miljoenen euro’s)

WINST- EN VERLIESREKENING

Eerste halfjaar 2017

Eerste halfjaar 2016

 

Rente- en soortgelijke baten

807,9

851,0

 

Rente- en soortgelijke lasten

674,3

750,8

 

 

______

______

 

Rente

133,6

100,2

 

Resultaat uit financiële transacties

-30,6

-13,2

 

Overige bedrijfsopbrengsten

0,0

0,0

 

 

______

______

 

Som der bedrijfsopbrengsten

103,0

87,0

 

Personeelskosten

4,0

3,8

 

Andere beheerskosten

4,6

4,2

 

 

______

______

 

Personeels- en andere beheerskosten

8,6

8,0

 

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa

 

0,9

 

1,2

 

Resolutieheffing

7,7

5,8

 

 

______

______

 

Som der bedrijfslasten

17,2

15,0

 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

85,8

 

72,0

 

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

21,5

18,0

 

 

______

______

 

Resultaat na belastingen

64,3

54,0

 

 

           

           

 

 

 

 

 

BALANSGEGEVENS

30 juni 2017

30 juni 2016

 

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)

47.891

48.422

 

Balanstotaal

94.553

104.136

 

Eigen vermogen[1]

1.572

1.453

 

Tier 1-vermogen[1]

1.888

1.669

 

 

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2017

30 juni 2016

 

Tier 1-ratio[1]

67,7[2]

58,9[3]

 

CET 1-ratio[1]

56,2[2]

51,1[3]

 

Cost/income ratio[4]

9,2

10,6

 

Leverage ratio[1]

2,3

2,0

 

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

150

138

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

125

112

 

 

Den Haag, 28 augustus 2017

________________________________________________

[1] inclusief resultaat lopend boekjaar

[2] Tier 1-ratio 65,4 en CET 1-ratio 53,9 exclusief resultaat boekjaar

[3] Tier 1-ratio 57,0 en CET 1-ratio 49,2 exclusief resultaat boekjaar

[4] exclusief resolutieheffing

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.