Resultaten 2015

• Forse stijging nettowinst naar € 94,7 miljoen (2014: € 49,0 miljoen)
• Recordomzet kredietverlening van € 7,4 miljard
• Zeer sterke Tier 1-ratio van 79,8%

De nettowinst van de NWB Bank is in 2015 fors gestegen naar € 94,7 miljoen, een stijging met ruim € 45 miljoen ten opzichte van 2014 waarvan € 23,2 miljoen een incidenteel karakter heeft. De stijging van de nettowinst kwam vooral voort uit een verbetering van het renteresultaat met ruim € 62 miljoen naar € 179,9 miljoen. Ook het resultaat financiële transacties verbeterde met circa € 7 miljoen tot - € 9,3 miljoen.

De nieuwe lange kredietverlening van de NWB Bank aan de Nederlandse publieke sector is in 2015 uitgekomen op ruim € 7,4 miljard, een niveau dat de bank nog niet eerder heeft gerealiseerd. “De recordomzet onderstreept de belangrijke rol die de bank heeft als publiekesectorbank bij de financiering van de Nederlandse publieke sector, dit ondanks de toegenomen concurrentie van binnen- en buitenlandse institutionele beleggers in de afgelopen jaren”, aldus de heer Walkier, voorzitter van de directie.

Standard & Poor’s (S&P) verhoogde de rating van de NWB Bank op 24 november 2015 van AA+ naar AAA in navolging van de verhoging van de rating van de Nederlandse Staat. De bank heeft nu weer AAA-ratings met een stabiel vooruitzicht van S&P en Moody’s, gelijk aan die van de Nederlandse Staat.

De bank heeft in 2015 voor ruim € 9 miljard aan lange financiering aangetrokken op de internationale kapitaalmarkt. De bank gaf vijf benchmarkleningen uit waaronder een € 2 miljard lening, de grootste benchmarklening voor de NWB Bank ooit. Daarnaast heeft de bank een succesvolle € 1 miljard Green Bond uitgegeven, haar tweede zogenaamde Waterobligatie.

Eind 2015 hebben de NWB Bank en de Europese Investeringsbank (EIB) een global loan gesloten voor € 400 miljoen. Via de lening van de EIB biedt de NWB Bank ook kleinere projecten en klanten de gelegenheid te profiteren van goedkope EIB-financiering, waarvoor zij anders niet in aanmerking zouden komen.

In 2015 zijn de bedrijfskosten toegenomen met € 1,5 miljoen tot € 17,7 miljoen (€ 16,2 miljoen in 2014). Hieraan lagen met name hogere personeels- en toezichtkosten ten grondslag. Mede tegen de achtergrond van de overgang naar direct ECB-toezicht per november 2014 zijn de toezichtkosten meer dan verdubbeld. De bankenbelasting is gestegen van € 14,6 miljoen naar € 18,5 miljoen als gevolg van het gestegen balanstotaal van de bank. Daarnaast heeft de bank voor het eerst een afdracht gedaan aan het vorig jaar opgestarte resolutiefonds. Deze bijdrage bedroeg voor de bank € 2,7 miljoen voor belasting gebaseerd op het publiekesector (“promotional”) karakter van de bank en haar activa.

Het balanstotaal nam per eind 2015 toe ten opzichte van eind 2014 tot ruim € 91 miljard (+ € 3,1 miljard). De oorzaak van deze stijging was met name gelegen in een toename van de liquiditeitsbuffer in reactie op de invoering van een 100%-norm voor de liquidity coverage ratio voor de Nederlandse bancaire sector. Ondanks de toename van het balanstotaal is de leverage ratio met 0,3 procentpunt gestegen tot 2,1%. Voor een belangrijk deel is dit het gevolg van het aantrekken van additioneel Tier 1-kapitaal. De bank wil tot 2018 nog meer additioneel Tier 1-kapitaal aantrekken. Met dit kapitaal en een maximale reservering van de jaarwinsten heeft de bank er alle vertrouwen in te kunnen voldoen aan de Bazelse kapitaalseisen. De norm die per 1 januari 2018 zal ingaan is nog niet vastgesteld. De bank gaat vooralsnog uit van een leverage ratio-norm van 3%.

Het eigen vermogen bedroeg per ultimo 2015 € 1.399 miljoen (inclusief winst 2015) versus ultimo 2014 € 1.303 miljoen (inclusief winst 2014). Het Tier 1-eigen vermogen inclusief additioneel Tier 1-kapitaal bedraagt per ultimo 2015 € 1.594 miljoen (inclusief winst 2015). Per saldo steeg de risico-gewogen Tier 1-ratio van 73,0% eind 2014 naar 79,8% (beide inclusief resultaat lopend boekjaar). Dit is ruim boven de minimumeis van 6%, hetgeen de hoge kredietwaardigheid en het lage risicoprofiel van de NWB Bank onderstreept.

Reservering en dividend
In verband met de kapitaaleisen onder Bazel III heeft de NWB Bank begin 2011 besloten tot een maximale reservering van de jaarlijkse nettowinst. Vanwege de aangekondigde minimale eis voor de leverage ratio per 1 januari 2018 van vooralsnog 3% zal geen dividend worden uitgekeerd tot de bank aan deze minimumeis voldoet. De nettowinst over 2015 van € 94,7 miljoen zal in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves.

Vooruitzichten 2016
De verwachtingen voor de Nederlandse economie in 2016 zijn gematigd positief. In de publieke sector blijven de investeringen onder druk staan. Volgens de huidige prognose zullen de rentebaten van de bank in 2016 op een vergelijkbaar niveau uitkomen als in 2015.

De NWB Bank zal op 26 april 2016 haar jaarverslag 2015 publiceren.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

KERNCIJFERS

bedragen in miljoenen euro’s

2015

2014

BALANS

 

 

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)

49.069

49.421

Eigen vermogen[1]

1.399

1.303

Tier 1-vermogen[1]

1.594

1.300

Balanstotaal

91.314

88.249

Naar risico gewogen activa

1.421

1.152

 

RESULTATEN

 

 

Renteresultaat

180

117

Resultaat financiële transacties

-9

-16

Operationele baten

171

101

Bedrijfslasten

18

16

Resultaatbelasting

37

21

Bankenbelasting en resolutieheffing

21

15

Nettowinst

95

49

 

RATIO’S (%)

 

 

Tier 1-ratio1

79,8

73,0

CET 1-ratio1

69,8

73,0

Bedrijfslasten/rente ratio

9,8

13,8

Leverage ratio1

2,1

1,8

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

134

144

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

117

107

[1] inclusief resultaat boekjaar

Den Haag, 16 maart 2016

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.