Samenwerking NIA en NWB Bank

Het Nederlands Investerings Agentschap (NIA) en de NWB Bank hebben vandaag in Den Haag een intentieverklaring getekend. Zowel NIA als NWB Bank beogen de realisatie van maatschappelijke en overheidsdoelstellingen dichterbij te brengen door het maatschappelijke investerings- en financieringsvermogen te versterken. NWB Bank kan haar (bancaire) financiële kennis en expertise delen, alsmede eventuele aanvullende financieringsmogelijkheden via de balans van de NWB Bank. De NWB Bank is vooral gespecialiseerd in duurzame lange termijn financiering in het publieke domein en bij publiek private samenwerking. NIA draagt onder meer zorg voor de verbinding en vertaling van maatschappelijke investeringsambities in investeringsagenda’s en concrete investeringsprojecten met de relevante beleidsinzet van de Europese Commissie, de Europese Investeringsbank (EIB) en overige financiële instellingen.

Achtergrondinformatie:
Het NIA draagt bij aan maatschappelijk gewenste investeringen effectief en efficiënt tot stand te brengen, in het bijzonder in de risicovolle fases als de markt alleen het nog niet oppakt, en daarbij optimale aansluiting te bevorderen bij het Europese Investeringsplan en de financieringsmogelijkheden van de EIB en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen.

De NWB Bank is een national promotional bank en financiert haar activiteiten op de internationale geld- en kapitaalmarkten op basis van een zeer sterke vermogenspositie en ratings van Moody’s (Aaa) en Standard & Poor’s (AAA).

Waterinnovatieprijs

De NWB Bank reikt jaarlijks samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit om duurzame innovaties op het gebied van water te stimuleren.

Naar de Waterinnovatieprijs

NWB Fonds

In 2014 bleek uit het OESO-rapport ‘Water governance in the Netherlands: Fit for the future?’ eens te meer dat het Nederlandse waterbeheer een ‘global reference’ vormt.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen zit in het DNA van de NWB Bank. Als bank van en voor die publieke sector heeft de NWB Bank logischerwijs andere waarden dan puur commerciële partijen en wordt er veel waarde gehecht aan maatschappelijke verantwoordelijkheid.