Algemene vergadering van aandeelhouders

In de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB Bank) gehouden op 23 april 2015 in Den Haag hebben de aandeelhouders de jaarrekening 2014 vastgesteld. In het licht van de Bazel III-kapitaaleisen zal de winst na vennootschapsbelasting, welke over het jaar 2014 is vastgesteld op € 49 miljoen, in zijn geheel worden toegevoegd aan de algemene reserves van de bank.

Aan de leden van de directie en de raad van commissarissen is door de aandeelhouders decharge verleend voor het door hen gevoerde beheer respectievelijk gehouden toezicht over 2014.

Mevrouw Petra van Hoeken is benoemd tot commissaris voor een periode van vier jaar. Met haar benoeming tot commissaris vervult Petra van Hoeken de vacature die is ontstaan door het aftreden van Victor Goedvolk. Victor Goedvolk is met ingang van 1 augustus 2014 afgetreden vanwege de inwerkingtreding met ingang van diezelfde datum van de beperking van het aantal functies van (niet-)uitvoerende bestuursfuncties bij significante banken op grond van de Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten. De hoofdfunctie van Petra van Hoeken is sinds 2011 Member of the Managing Board van NIBC Bank N.V. (Chief Risk Officer). Van 2008 tot 2011 was zij Chief Risk Officer van Royal Bank of Scotland Group plc. (voorheen: ABN AMRO Bank N.V.).

Voorts hebben de aandeelhouders ingestemd met de voordracht door de raad van commissarissen tot herbenoeming van Peter Glas als commissaris van de vennootschap voor een termijn van vier jaar. Peter Glas is lid van de raad van commissarissen sinds 2011. Per zijn herbenoeming is hij door de raad van commissarissen gekozen tot voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie, als opvolger van commissaris Berend-Jan baron van Voorst tot Voorst in die positie.

De aandeelhouders zijn verder geïnformeerd dat de raad van commissarissen uit zijn midden Maurice Oostendorp, voorzitter van de audit- en risicocommissie, heeft gekozen tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen, als opvolger van Peter Glas in die positie.

Tot slot is EY met ingang van het boekjaar 2016 benoemd tot nieuwe externe accountant.

De directie

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.

Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.