Halfjaarcijfers 2015

• Sterke winststijging naar € 63 miljoen (1e halfjaar 2014: € 28 miljoen), deels door incidentele baten
• Omzetstijging kredietverlening naar € 5 miljard
• Sterke Tier 1 capital ratio van 75%

De nettowinst van de NWB Bank is over het eerste halfjaar van 2015 uitgekomen op € 62,7 miljoen tegenover € 27,6 miljoen in het eerste halfjaar 2014. Deze forse stijging wordt veroorzaakt door een toename van zowel het renteresultaat met ruim € 25 miljoen als van het resultaat financiële transacties met ruim € 21 miljoen. De verbetering van het renteresultaat is onder andere het gevolg van de hogere kredietmarges die in de afgelopen jaren zijn gerealiseerd alsmede de gunstige rentetarieven voor de korte financiering van de bank. De verbetering van het resultaat financiële transacties was voor een groot deel incidenteel (€ 27 miljoen) en vloeide vooral voort uit vervroegde aflossingen door klanten bij het optimaliseren van hun leningportefeuilles. Hierbij werden bestaande leningen vervangen door langerlopende leningen tegen de huidige lage rente. Dit leidde voor de bank tot een verschuiving van resultaat in de tijd naar voren.

Over het eerste halfjaar van 2015 is in totaal € 5,0 miljard aan kredieten verstrekt, waaronder looptijdverlengingen, aankoop van bestaande leningen en herzieningen van renteopslagen voor bestaande leningen. “Ondanks de toegenomen belangstelling van andere geldgevers heeft de bank ook in het afgelopen halfjaar haar marktaandelen in de financiering van de Nederlandse publieke sector op een goed niveau kunnen handhaven. Daarnaast heeft de bank voor het eerst in de markt voor PPS (Publiek-Private Samenwerking) geïnvesteerd en een Export Krediet Garantie Lening verstrekt onder garantie van de Nederlandse Staat”, aldus Ron Walkier, voorzitter van de directie.

Moody’s en Standard & Poor’s (“S&P”) hebben de Aaa/AA+ ratings van de NWB Bank, gelijk aan die van de Nederlandse Staat, in de eerste helft van 2015 bevestigd.

Ten behoeve van de herfinanciering en de nieuwe kredietverlening heeft de bank gedurende het eerste halfjaar in totaal voor € 5,4 miljard aan langlopende financiering aangetrokken tegen zeer gunstige voorwaarden. Dit mede tegen de achtergrond dat de Europese Centrale Bank de obligaties van de bank op de lijst voor haar Quantitative Easing opkoopprogramma plaatste.

Het balanstotaal is ten opzichte van ultimo 2014 verder toegenomen met circa € 2 miljard tot € 90,2 miljard per ultimo juni 2015. De voornaamste oorzaak was de daling van de euro, waardoor de marktwaarde van balansposten toenam. Het eigen vermogen nam gedurende diezelfde periode met € 64 miljoen toe tot € 1.367 miljoen en de Tier 1 ratio steeg van 73,0% naar 75,3%. De leverage ratio bedraagt net als per ultimo 2014 1,8%. In september zal de storting van de eerste tranche hybride kapitaal van € 200 miljoen plaatsvinden, waarmee de leverage ratio met 0,25 procentpunt zal toenemen.

Vooruitzichten 2015
De bank handhaaft haar prognose van een stijging van de rentebaten in 2015. In de tweede helft van het jaar vindt de heffing van de bankenbelasting plaats die met circa € 19 miljoen fors hoger zal uitvallen dan de bijna € 15 miljoen in 2014. Bovendien zal de bank voor het eerst bijdragen aan het met de inwerkingtreding van de BRRD opgerichte resolutiefonds. Met de overgang naar ECB toezicht zijn ook de toezichtkosten voor banken op een structureel hoger niveau gekomen. Desondanks verwacht de NWB Bank dat de nettowinst over geheel 2015 hoger zal uitkomen dan die over 2014.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag.
Informatie voor media: Heleen van Rooijen, tel. 070-4166251, e-mail: persinfo@nwbbank.com.

Hoofddoelstelling van de NWB Bank is het zo goed en goedkoop mogelijk financieren van de Nederlandse publieke sector. Door haar solide status en financiële deskundigheid is de bank in staat op de internationale financiële markten ruim voldoende gelden aan te trekken tegen gunstige voorwaarden. Daarbij kent de NWB Bank een zeer lage kostenstructuur. De NWB Bank streeft niet naar maximale winst, maar naar een bij het karakter van de bank passend optimaal resultaat.

RESULTATEN NWB BANK
(in miljoenen euro’s)

WINST- EN VERLIESREKENING

 

Eerste halfjaar 2015

Eerste halfjaar 2014

Rente- en soortgelijke baten

884,4

929,9

Rente- en soortgelijke lasten

805,4

876,2

 

______

______

Rente

79,0

53,7

Resultaat uit financiële transacties

12,9

-8,7

Overige bedrijfsopbrengsten

0,0

0,0

 

______

______

Som der bedrijfsopbrengsten

 

91,9

45,0

Personeelskosten

3,7

2,7

Andere beheerskosten

3,6

4,5

 

______

______

Personeels- en andere beheerskosten

7,3

7,2

Afschrijvingen en waardeveranderingen op immateriële en materiële vaste activa

 

1,0

 

1,0

Overige bedrijfslasten

0,0

0,0

 

______

______

Som der bedrijfslasten

 

8,3

8,2

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

83,6

 

36,8

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

20,9

9,2

 

______

______

Resultaat na belastingen

62,7

27,6

 

           

           

 

 

 

BALANSGEGEVENS

 

30 juni 2015

30 juni 2014

Verstrekte lange kredieten (nominaal)

49.881

49.165

Balanstotaal

90.228

80.648

Eigen vermogen[1]

1.367

1.284

 

 

 

RATIO’S (%)

 

30 juni 2015

30 juni 2014

Tier 1 ratio1

75,3[2]

69,3

Bedrijfslasten/rente ratio

10,5

15,3

Leverage ratio1

1,8

1,8

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

144

162

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

116

112

 

[1] inclusief resultaat lopend boekjaar

[2] 71,8 exclusief resultaat lopend boekjaar