Waterinnovatieprijs

Ieder jaar reiken wij samen met de Unie van Waterschappen de Waterinnovatieprijs uit. Innovatieve waterprojecten, die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen, kunnen deze prijs winnen. De waterschappen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om waterbeheer beter, goedkoper en duurzamer te maken. De Waterinnovatieprijs is de ideale manier om nieuwe, slimme ideeën op te halen en te delen.

Vaste categorieën zijn ‘Waterveiligheid’, ‘Voldoende water’ en ‘Schoon water’. Ieder jaar is er ook bijzondere aandacht voor een extra thema. Voor 2019 was dat ‘Digitale transformatie’. Ook is afgelopen jaar de nieuwe categorie ‘Dromenvanger’ geïntroduceerd. Winnaars van de Waterinnovatieprijs krijgen behalve een glaskunstwerk van Gert Bullée ook de hulp aangeboden van een innovatiemakelaar. Die kijkt samen met hen wat de mogelijkheden zijn om de innovatie te verbeteren en op de markt te brengen.

 

Winnaars Waterinnovatieprijs 2019

Gebiedsontwikkeling Ooijen Wanssum – winnaar Waterveiligheid

Het mooie glooiende Limburgse landschap bleek in de jaren ’90 bij Ooijen en Wanssum niet bestand tegen hoogwater van de Maas. Sindsdien zijn er allerlei noodmaatregelen getroffen, maar nu wordt er gewerkt aan een bestendige oplossing. Uitdagingen hierbij zijn het landschap zoveel mogelijk intact houden en het project zo duurzaam mogelijk uitvoeren. In opdracht van waterschap Limburg heeft Fugro samen met een uitgebreid consortium aan ingenieursbureaus dijken gemaakt met steile randen en flauwe taluds. Door deze bouw krijgt de natuur de kans om zich door te ontwikkelen en wordt het landschap in ere gehouden.

Door innovatief materiaalgebruik is het mogelijk om lokale grond uit de aanleg van de hoogwatergeul aan de Maas toe te passen, waardoor er sprake is van een duurzame dijkversterking met minder transportbewegin-gen.

 

Kaumera  – winnaar Schoon water

Iets als afval bestempelen is bij veel waterschappen een gepasseerd station: circulair denken is het nieuwe den-ken. En dat zie je terug bij de winnaar in de categorie ‘Schoon water’. Samen met partners heeft waterschap Rijn en IJssel de rioolwaterzuivering in Zutphen omgebouwd tot een ‘grondstoffenfabriek’ waar niet alleen schoon water maar ook de nieuwe biobased grondstof wordt gewonnen: Kaumera Nereda Gum. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt in Epe ook een installatie. Met de opgedane kennis kunnen meer rioolwaterzuiveringen op de wereld omgevormd worden tot grondstoffenfabrieken die veel minder afval produceren, afvalwater hergebrui-ken, een biologisch afbreekbare stof leveren en zo energie, CO2 en kosten besparen.

 

PlasticRoad – winnaar Voldoende water

Van een nood een deugd maken. Dat typeert deze winnaar. Door klimaatverandering hebben we steeds vaker te maken met hoosbuien en omdat in steden zoveel verhard is, kan zo’n plotselinge grote hoeveelheid water slecht worden afgevoerd. PlasticRoad biedt een oplossing: wegen aanleggen die regenwater bufferen. Zelfs met een zeer hoge grondwaterstand is de PlasticRoad in staat 0,3 m3 per m2 aan water te bergen en te infiltreren. Daarnaast weegt de PlasticRoad maar 48 kg/m2: de lichtste verharding ter wereld.

 

Smart Vislift  – winnaar Digitale transformatie

Visrijk water is gezond water. Waterschappen doen met vispassages veel moeite om vismigratie te bevorderen en zo de biodiversiteit in hun wateren een boost te geven, wat de waterkwaliteit ten goede komt. Het monito-ren van de effectiviteit van deze vispassages was echter nooit goed op orde. Tot nu: Vislift B.V. en waterschap Rivierenland ontwikkelden de Smart Vislift die volledig online alle prestaties van en activiteit bij een vispassage monitort.

 

Zandige Oevers Versterking Houtribdijk – winnaar Publieksprijs

De Houtribdijk is gebouwd in de jaren ‘60 en ‘70 om het Markermeer in te polderen. Omdat de dam niet meer voldoet aan de waterveiligheidsnorm, wordt deze door Rijkswaterstaat versterkt. Dit gebeurt aan één kant van de dijk met grote zandpakketten tegen de dijk. Het zand breekt de kracht van de golven, zodat de dijk het hele IJsselmeergebied kan blijven beschermen tegen opstuwing en golven. Daarnaast komt er door deze zandige oevers meer biodiversiteit: de zachte overgang trekt ander waterleven aan dan de harde versterking die al vol-op in het IJsselmeergebied te vinden is. Dit komt ook de waterkwaliteit van het IJsselmeer ten goede.

 

Meer informatie vindt u op de website van de Waterinnovatieprijs.