Raad van commissarissen

Om ervoor te zorgen dat de raad van commissarissen van de NWB Bank te allen tijde naar behoren is samengesteld, wordt bij de benoeming rekening gehouden met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Commissarissen moeten oog hebben voor (internationale) sociale, economische, politieke en overige ontwikkelingen die relevant zijn voor de NWB Bank, en in staat zijn deze te beoordelen.

De raad van commissarissen van de NWB Bank bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar. Herbenoeming kan ten hoogste eenmaal voor een periode van vier jaar plaatsvinden, tenzij bijzondere omstandigheden een herbenoeming voor een derde termijn rechtvaardigen.

De raad van commissarissen is als volgt samengesteld:
Age Bakker (voorzitter)
Maurice Oostendorp (vice-voorzitter)
Petra van Hoeken
Toon van der Klugt
Frida van den Maagdenberg
Annette Ottolini
Manfred Schepers

Meer informatie over de raad van commissarissen:

NWB Portal

Via NWB Portal kunnen klanten op elk moment hun leningportefeuille en actuele markttarieven inzien. Klik hieronder om in te loggen.