Compliance

De compliance functie

Onze compliance functie is gericht op het bevorderen van, en (doen) toezien op de naleving van wet- en regelgeving, en op de interne procedures en gedragsregels die relevant zijn voor de integriteit en de daarmee samenhangende reputatie van de organisatie.  De compliance functie rapporteert rechtstreeks aan de directie en heeft een directe lijn naar de voorzitter van de raad van commissarissen.

Customer Due Diligence

Customer Due Diligence-informatie omvat de informatie over een zakelijke relatie die ons als bank in staat stelt te beoordelen in hoeverre de zakelijke relatie ons blootstelt aan integriteitsrisico's, zoals witwassen, terrorismefinanciering en het omzeilen van sanctieregelgeving. Bij het aangaan van een zakelijke relatie verifiëren we de identiteit van de zakelijke relatie en verzamelen we informatie over, onder andere, het doel van de relatie en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur. Deze gegevens vormen de basis voor de risicobeoordeling die plaatsvindt bij het aangaan van een zakelijke relatie en gedurende de looptijd van de relatie met de NWB Bank. Gedetailleerde CDD-vereisten zijn vastgelegd in onze CDD Policy & Procedure. Het resultaat van een succesvol klantenonderzoek is dat we weten met wie we zaken doen en dat relevante risico's zijn geïdentificeerd.

Bestrijding van omkoping en corruptie 

We hebben een zerotolerancebeleid als het gaat om omkoping en corruptie, ongeacht de identiteit of functietitel van de persoon die de steekpenningen aanbiedt of ontvangt of zich op een andere manier bezighoudt met frauduleuze activiteiten. Onze Anti Bribery & Corruption Policy zet de beginselen en normen voor de beheersing van het risico op corruptie en omkoping op hoog niveau uiteen, en moedigt personeelsleden aan om een vermoeden van omkoping of een andere vorm van corruptie binnen of met betrekking tot de NWB Bank te melden. Onze bank biedt niemand, en voor geen enkel doel, een ongepaste provisie aan of iets wat als zodanig kan worden ervaren.

Belangenconflicten

Om ervoor te zorgen dat eventuele (potentiële) belangenconflicten tijdig worden geïdentificeerd, hebben we een beleid inzake belangenconflicten. Eenmaal geïdentificeerd, worden belangenconflicten ofwel voorkomen of, wanneer dit niet mogelijk is, beperkt en beheerst. Hiertoe hebben we passende middelen geïmplementeerd, zoals beleid en procedures, systemen en controles. 

Fiscale compliance

We hebben de wettelijke verplichting om maatregelen te nemen voor het waarborgen van een integere en beheerste bedrijfsvoering en om betrokkenheid bij financieel-economische criminaliteit, waaronder witwassen in verband met belastingontduiking, te voorkomen. Hoewel niet illegaal, proberen we ook inzicht te krijgen in mogelijke risico's van belastingontwijking bij onze zakelijke relaties aangezien de schadelijke effecten ervan onze reputatie en het vertrouwen in de Nederlandse financiële sector kunnen schaden.

Sanctiebeleid

Wij zorgen voor naleving van de geldende sanctieregelgeving, onder meer door screening tegen officiële sanctielijsten (NL, EU, UN en OFAC).

Privacy en dataveiligheid

Onze klanten, medewerkers en leveranciers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig zijn bij de bank. Er is daarom een groot aantal beheersmaatregelen getroffen die ervoor moeten zorgen dat de digitale infrastructuur van de bank altijd goed functioneert. De bank volgt daarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die in 2018 in werking is getreden.

Klokkenluidersregeling

Om mensen in staat te stellen om zonder gevaar voor hun rechtspositie een vermeende onregelmatigheid van algemene, operationele of financiële aard binnen onze bank te melden, hebben we een klokkenluidersregeling. Onder andere medewerkers kunnen kiezen of zij een melding maken bij hun direct leidinggevende of bij een andere leidinggevende binnen de bank die een gelijke of hogere functie bekleedt dan de medewerker zelf. Ook kunnen medewerkers terecht bij de compliance functie, de vertrouwenspersoon of de directie.

Gedragsregels en bankierseed

De bankierseed (met de daaraan verbonden Gedragsregels en het tuchtrechtsysteem) wordt sinds 1 april 2015 afgelegd door alle medewerkers en externe adviseurs die langer dan drie maanden werkzaam zijn bij de bank. De (externe) medewerkers zijn door het afleggen van de bankierseed, en de ondertekening ervan, onderworpen aan de Gedragsregels en het tuchtrecht. De Gedragsregels bestaan uit de volgende elementen: • integriteit en zorgvuldigheid • zorgvuldige belangenafweging • belang van de klant centraal stellen • naleving van de wet– en regelgeving en gedragscodes • geheimhouding van vertrouwelijke informatie • openheid en eerlijkheid over eigen gedrag en het kennen van de eigen verantwoordelijkheid voor de samenleving • een bijdrage leveren aan het vertrouwen van de samenleving in de bank