Privacy en cookie statement NWB Bank

Privacy statement

In de dagelijkse bedrijfsvoering van de NWB Bank worden persoonsgegevens door en voor de bank verwerkt. De bank vindt het belangrijk dat uw privacy hierbij gerespecteerd wordt. De bank verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Naast deze algemene regels kunnen specifieke regels van kracht zijn bij bepaalde persoonsgegevensverwerkingen, zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De bank wil u met het privacy statement graag informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt.

Verwerken van uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en bankrekeningnummer. Het verwerken van persoonsgegevens zijn alle handelingen die de NWB Bank of een andere partij in naam van de bank kan uitvoeren met persoonsgegevens, bijvoorbeeld het opslaan, raadplegen en verwijderen van persoonsgegevens. De NWB Bank verwerkt met name persoonsgegevens van haar werknemers, klanten, tegenpartijen, bezoekers (van onze website) en leveranciers.

De NWB Bank spant zich in om uw persoonsgegevens rechtmatig te verwerken. De bank zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan nodig is en uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of worden verwerkt. De NWB Bank heeft voor diverse persoonsgegevensverwerkingen een passende bewaartermijn vastgesteld. Na het verloop van deze termijn worden uw persoonsgegevens verwijderd. Verder zorgt de NWB Bank dat uw persoonsgegevens juist zijn en waar nodig geactualiseerd worden. De bank neemt passende technische en organisatorische waarborgen om uw persoonsgegevens te beschermen en zorgt dat deze gegevens vertrouwelijk behandeld worden.

Verwerkingsdoeleinden

De NWB Bank verwerkt uw persoonsgegevens voor onder meer de onderstaande doeleinden. Als uw persoonsgegevens voor een bepaald doel verstrekt zijn, dan worden deze gegevens niet voor een ander doel gebruikt.

 1. Voldoen aan wettelijke verplichtingen
  De NWB Bank is soms wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan de overheid. Zo verstrekt de bank uw voor- en achternaam en IBAN-nummer aan de Belastingdienst voor de jaarlijkse aangifte van uw saldigegevens. De NWB Bank verwijdert deze gegevens na de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar.
   
 2. Leveren van diensten of producten aan klanten
  Omdat de NWB Bank uitsluitend niet-particuliere klanten heeft, verwerkt de bank op kleine schaal persoonsgegevens van diens vertegenwoordigers of contactpersonen. De bank verwerkt voor haar dienstverlening op het gebied van het betalingsverkeer en het verstrekken van geldleningen, uw voor- en achternaam, eventueel legitimatiebewijs en IBAN-nummer. De NWB Bank verwerkt verder KvK-uittreksels, gespreksverslagen en eventueel jaarverslagen. Deze documenten kunnen persoonsgegevens van u bevatten. Uw persoonsgegevens worden ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst(en) verwerkt. De NWB Bank verwijdert in principe deze gegevens zeven jaar na afloop van de geldlening of rekening-courant overeenkomst of zoveel langer als nodig is indien u meerdere geldlening- of rekening-courant overeenkomsten afgesloten heeft bij de bank.
   
 3. Bewijsvergaring
  Uw telefoongesprek met de NWB Bank kan worden opgenomen en bewaard met als doel bewijsvergaring voor zakelijke transacties en het vaststellen van vermoedelijke fraude. De bank heeft hiervoor een reglement opgesteld en de internal audit department controleert de werking van dit reglement. Onder strikte voorwaarden wordt uw telefoongesprek met de NWB Bank teruggeluisterd. De bestanden met de opgenomen telefoongesprekken worden vijf jaar na de kalendermaand waarin de desbetreffende telefoongesprekken zijn opgenomen, vernietigd.
   
 4. Verzenden van pers- en nieuwsberichten
  De NWB Bank gebruikt uw e-mailadres voor het versturen van pers- en nieuwsberichten. Middels deze berichten wordt u onder andere op de hoogte gebracht van ontwikkelingen binnen de publieke sector en de bank, en mededelingen ten aanzien van het betalingsverkeer. De bank verstuurt uitsluitend commerciële pers- en nieuwsberichten met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de opt-out in het betreffende pers- of nieuwsbericht. Zodra u aangeeft geen pers of nieuwsberichten van de NWB Bank meer te willen ontvangen, dan wordt uw e-mailadres verwijderd.
   
 5. Verzamelen van statistieken voor de website
  De NWB Bank gebruikt Google Analytics voor het verzamelen van statistieken voor de website van de bank, bijvoorbeeld van de meest bezochte pagina’s. Hiervoor gebruiken wij tracking cookies. Met de informatie die deze cookies verzamelen, onderzoeken we tevens hoe we de website kunnen verbeteren. De genoemde statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Tevens kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te plaatsen. Op deze wijze kan de bank haar dienstverlening op de website verder optimaliseren.
   
 6. Werving en selectie
  Voor de NWB Bank is het van belang om integere medewerkers in dienst te hebben. De screening heeft invloed op de privacy van de sollicitant of medewerker en is daarom alleen onder bepaalde omstandigheden toegestaan. De belangrijkste voorwaarden zijn dat de bank een gerechtvaardigd belang heeft en dat daarom de screening noodzakelijk is. Het gerechtvaardigd belang van de NWB Bank bij de Pre-Employment Screening is dat de bank erop moet kunnen vertrouwen dat de medewerker integer en betrouwbaar is.

  Persoonsgegevens van een sollicitant worden binnen vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd. De sollicitant wordt vooraf op de hoogte gesteld dat een screening wordt uitgevoerd. U kunt op onze website meer informatie hierover vinden bij “Werken bij de NWB Bank”.
   
 7. Registratie van uw bezoek
  Als u een bezoek brengt aan het kantoor van de NWB Bank, dan worden uw voor- en achternaam opgeslagen in een digitaal registratiesysteem van een derde partij en in het systeem van de bank met als doel om in geval van bedrijfsontruiming een overzicht te hebben van de personen die zich in het pand bevinden. Uw persoonsgegevens worden zes maanden na uw bezoek verwijderd.

Ontvangers van uw gegevens

De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

 1. Personen werkzaam bij de NWB Bank
  Personen werkzaam bij de NWB Bank kunnen uw persoonsgegevens voor onder meer de bovenbeschreven doeleinden verwerken. De NWB Bank draagt zorg dat uw persoonsgegevens te allen tijde vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld worden.
   
 2. (Sub)verwerkers
  Bij bepaalde persoonsgegevensverwerkingen verwerken andere organisaties ten behoeve van de NWB Bank persoonsgegevens. Met deze organisaties sluit de bank een verwerkersovereenkomst af waarin de bank afspraken maakt over onder andere de veiligheid en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens.
   
 3. Overheid
  In sommige situaties is de NWB Bank wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens aan de overheid te verstrekken.

Doorgifte van uw gegevens aan derde landen en internationale organisaties

Ten behoeve van onze dienstverlening kan de NWB Bank persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal de NWB Bank erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. ​​​​

Uw rechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door de NWB Bank:

-       het recht om te verzoeken of de NWB Bank persoonsgegevens van u verwerkt en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;

-       het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;

-       het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);

-       het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

-       het recht om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;

-       het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

De NWB Bank maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming (waaronder profilering) in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met onze privacy officer per e-mail via de hiernaast vermelde contactgegevens of per post via:

De NWB Bank

T.a.v. de heer T. van Bemmelen

Postbus 580

2501 CN Den Haag

Om te voorkomen dat de NWB Bank informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kunnen wij u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeren wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of de NWB Bank aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal de NWB Bank u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De NWB Bank moet de persoonsgegevens die binnen de bank verwerkt worden, beveiligen door het treffen van passende en organisatorische maatregelen. De NWB Bank heeft de ISO 27002-normen voor informatiebeveiliging geïmplementeerd. De medewerkers van de bank en externe medewerkers kunnen alleen toegang krijgen tot de informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van de werkzaamheden. Voor bepaalde persoonsgegevensverwerkingen zijn, gezien het gevoelige karakter daarvan, aanvullende maatregelen genomen.

Verwerkingsregister

De NWB Bank heeft een verwerkingsregister waarin de belangrijkste bedrijfsprocessen van de bank opgenomen zijn.

Internetsites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks of verwijzingen met onze website zijn verbonden.

Wijzigingen privacy statement

De NWB Bank behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen in het privacy statement door te voeren. De meest recente versie van dit privacy statement zal steeds op deze website worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft de NWB Bank er naar om deze betrokkenen hierover rechtstreeks te informeren.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door of in naam van de NWB Bank, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw contactpersoon bij de bank of de privacy officer. U kunt een klacht ook voorleggen aan één van de volgende instanties:

 • Het juridisch loket bij u in de buurt.
 • De rechtsbijstandsverzekeraar.
 • De rechter.

Daarnaast kunt u in dat geval ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens privacy officer

De NWB Bank heeft een functionaris voor de gegevensbescherming ofwel een privacy officer aangesteld. De privacy officer houdt binnen de bank toezicht op de toepassing en naleving van de AVG en overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving. Voor eventuele vragen met betrekking tot het privacy statement kunt u contact opnemen met de privacy officer. Hiernaast vindt u de contactgegevens.

Cookie statement

Cookies

De website van de NWB Bank maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gestuurd en op de pc van de bezoeker worden opgeslagen. Een cookie maakt het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker. Tevens zorgt het gebruik van cookies ervoor dat u niet ineens in een sessie van een andere gebruiker terecht komt, en andersom. Een cookie geeft u namelijk een tijdelijke unieke identiteit voor de duur van uw bezoek aan de internetsite. U kunt het gebruik van cookies via uw browser desgewenst toestaan of verhinderen. Ook kunt u de browser dusdanig instellen dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Het niet accepteren van cookies kan ervoor zorgen dat u mogelijk niet van alle onderdelen van de internetsite (optimaal) gebruik kunt maken.

Directe cookies

Deze website bevat alleen directe cookies. Dit zijn cookies die worden gemaakt door de internetsite die daadwerkelijk bekeken wordt. Er bestaan ook indirecte cookies. Dit zijn cookies die op de harde schijf worden geplaatst door andere websites dan de website die u op dat moment bekijkt. Denk bijvoorbeeld aan reclamebanners op webpagina's.

Tijdelijke en permanente cookies

Cookies die per sessie worden opgeslagen, zijn tijdelijke cookies. Deze worden van de computer verwijderd zodra u uw internetbezoek beëindigt en de browser afsluit. Permanente cookies bevatten een vervaldatum en blijven tot die datum op de computer staan. Deze website gebruikt beide soorten cookies.

Meer weten?

Neem contact op met
Tijme van Bemmelen
Functionaris Gegevensbescherming
+31 6 825 723 64
Stuur mij een mail