Halfjaarcijfers 2022: NWB Bank ook in onzekere tijden op koers als de duurzame waterbank

  • Maatschappelijke en duurzame kredietverlening aan publieke sector in eerste halfjaar € 4,0 miljard
  • Bijna 40% van de eigen langetermijn financieringsbehoefte aangetrokken met ESG-obligaties
  • Nettowinst 19% hoger dan over eerste halfjaar 2021

Afgelopen halfjaar hebben we als NWB Bank voor in totaal € 4,0 miljard aan maatschappelijke en duurzame kredietverlening verstrekt aan de Nederlandse publieke sector. Ondanks de onzekere geopolitieke en economische tijden, zijn we ook het afgelopen halfjaar goed in staat geweest onszelf aantrekkelijk te financieren. De winst over de eerste zes maanden van 2022 is uitgekomen op € 80 miljoen. Het balanstotaal eind juni bedraagt € 91 miljard.

De duurzame waterbank

Als de duurzame waterbank verstrekken we passende en zo goedkoop mogelijke financiering  aan onze klanten in de Nederlandse publieke sector. Zo dragen we bij aan lage lasten voor de burger en een betaalbare verduurzaming. Kernklanten zoals waterschappen, woningcorporaties en gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie maar ook andere organisaties en projecten in de publieke sector die raakvlakken hebben met water en/of duurzaamheid komen in aanmerking voor financiering.  

In het eerste halfjaar van 2022 hebben we in totaal € 4,0 miljard aan financiering verstrekt. De kredietvraag van onze klanten is ietwat afgenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021 toen we een record van € 6,1 miljard aan kredietverlening verzorgden. Die afname hadden we verwacht en houdt onder andere verband met een minder grote herfinancieringsbehoefte bij onze klanten. Overigens zien we dat onze klanten in het eerste halfjaar een voorkeur hebben voor langere looptijden vanwege de inverse rentecurve; de rente op leningen met een looptijd van meer dan 15 jaar was veelal lager dan voor korter lopende leningen.

Stabiele funding

Ondanks de onzekerheid op de financiële markten zijn we ook het afgelopen halfjaar goed in staat geweest onszelf aantrekkelijk te financieren. In totaal hebben we op de internationale kapitaalmarkt voor € 9,7 miljard aan langlopende leningen aangetrokken. Bijna 40% hiervan hebben we opgehaald met ESG-obligaties. Dit deden we met zogenoemde SDG Housing Bonds waarvan de opbrengsten gebruikt worden voor de financiering van betaalbare en duurzame sociale huurwoningen.

Sterke kapitaal- en liquiditeitsratio's

Onze kapitaal- en liquiditeitsratio’s zijn sterk. De Tier 1-ratio komt exclusief de interim nettowinst uit op 42,3%. De leverage ratio bedraagt per 30 juni 8,0% en dat is ruimschoots boven de 3%-minimumnorm. De Liquidity Coverage Ratio (LCR) lag eind juni met 463% zelfs fors boven de minimumeis van 100%. De LCR is tijdelijk extra hoog door de gestegen marktrente. We hoeven daardoor minder cash collateral bij onze tegenpartijen aan te houden uit hoofde van onze derivatenportefeuille. Ook het niet vervroegd aflossen van de eerder aangetrokken TLTRO-financiering beïnvloedt de LCR. De Net Stable Funding Ratio (NSFR) kwam eind juni uit op 151%.

 Gezonde winst

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2022 is uitgekomen op € 80 miljoen en is daarmee hoger dan over eerste halfjaar 2021 (€ 67 miljoen). De winst is voor een belangrijk deel gestegen door een positiever resultaat financiële transacties dat op zijn beurt komt door onder andere vervroegde aflossingen en looptijdverlengingen van leningen. Ook is het renteresultaat hoger uitgekomen en heeft net als in 2020 en 2021 de eerdere deelname aan de TLTRO vanwege de aantrekkelijke tarieven eveneens bijgedragen aan het winstniveau. Als bank die niet streeft naar winstmaximalisatie hebben we het gunstige tarief van de TLTRO de afgelopen jaren doorgegeven in nieuwe leningen aan klanten. Doordat deze leningen vaak een langere looptijd hadden dan de looptijd van het gunstige TLTRO-tarief, is er echter wel sprake van een verschuiving van resultaat in de tijd.

Vooruitzichten

We verwachten in de rest van het jaar op dezelfde maatschappelijke en duurzame manier als in de eerste zes maanden te kunnen voorzien in de financieringsbehoefte van de Nederlandse publieke sector. We blijven terughoudend in het uitspreken van verwachtingen voor de nettowinst in 2022. Hoewel in het eerste halfjaar de oorlog in Oekraïne, en de doorwerking daarvan op de economie en internationale kapitaalmarkt, weinig tot geen negatieve impact op onze organisatie heeft gehad, is en blijft dit een onzekere factor. Ook kunnen we vanwege de afhankelijkheid van eventuele verdere renteverhogingen door de ECB nog geen uitspraak doen over de bijdrage van de TLTRO aan de winst.

 

KERNCIJFERS (in miljoenen euro’s)

 

 

 

BALANS

30 juni 2022

31 december 2021

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)1

51.548

51.888

Eigen vermogen

1.932

1.902

Tier 1-vermogen

2.156

2.083

Balanstotaal

91.038

96.019

Risicogewogen activa

5.102

4.641

 

 

 

RESULTATEN

30 juni 2022

31 december 2021

Renteresultaat

142

286

Resultaat financiële transacties

-2

-20

Operationele baten

140

266

Operationele lasten

20

35

Bankenbelasting

             -

32

Resolutieheffing

9

6

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

312

72

Nettowinst

80

121

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2022

31 december 2021

Tier 1-ratio

42,3

44,9

CET 1-ratio

36,0

38,0

Cost/income ratio3

14,2

13,0

Leverage ratio4

8,0

14,3

Leverage ratio (niet gecorrigeerd voor promotional assets)

2,45

2,65

Liquidity Coverage Ratio

463

183

Net Stable Funding Ratio

151

133

 

 

 

MVO

30 juni 2022

31 december 2021

Volume nieuw uitgegeven duurzame obligaties

3.748

3.550

CO2-emissie equivalenten binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

0,6

1,2

 

 


1 Kredieten inclusief rentedragende waardepapieren verstrekt aan decentrale overheden

2 Met toepassing van de effectieve belastingdruk a.g.v. de in oktober af te dragen bankenbelasting

3 ‘Cost' betreft de operationele lasten en 'income' de operationele baten

4 Rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks conform CRR II per 27 juni 2019

Met toepassing van Decision (EU) 2021/1074 of 18 June 2021 on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total exposure measure in view of the COVID-19 pandemic (ECB/2021/27)

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail