• Aanzienlijke toename kredietverlening aan de publieke sector: € 4,4 miljard ten opzichte van € 3,2 miljard eerste halfjaar 2018
  • Meer financiering aan duurzame energieprojecten en drinkwaterbedrijven
  • Nieuwe SDG Housing Bond brengt totaal uitgegeven duurzame obligaties als eerste in Nederland boven de € 10 miljard
  • Nettowinst komt uit op € 41,8 miljoen (eerste halfjaar 2018: € 58,5 miljoen)

De NWB Bank heeft haar marktaandeel in de financiering van de Nederlandse publieke sector in het eerste halfjaar van 2019 op een goed niveau kunnen handhaven en in de watersector verder kunnen vergroten. De kredietverlening in het eerste halfjaar nam toe tot € 4,4 miljard, onder andere als gevolg van de overname van een portefeuille met leningen aan de Nederlandse publieke sector van ABN AMRO. De nettowinst over het eerste halfjaar is uitgekomen op € 41,8 miljoen (2018: € 58,5 miljoen). De daling ten opzichte van de nettowinst van vorig jaar was verwacht en heeft vooral te maken met de uitloop van hoger renderende posten in de krediet- en liquiditeitsportefeuille. Het balanstotaal eind juni bedraagt € 90,7 miljard.

De duurzame waterbank

De NWB Bank positioneert zich nadrukkelijk als de duurzame waterbank van en voor de publieke sector. Met haar kredietverlening richt de bank zich op lage lasten voor de burger en een betaalbare verduurzaming van Nederland. In het kader van deze strategie heeft de bank het afgelopen halfjaar onder andere haar positie in de financiering van duurzame energieprojecten en drinkwaterbedrijven verder weten te versterken.

Toonaangevend in duurzame funding

Om in de vraag naar kredietverlening te kunnen voorzien, heeft de bank het afgelopen halfjaar € 4,7 miljard aan langlopende financiering aangetrokken. Bijna de helft van deze funding is opgehaald met de uitgifte van Socially Responsible Investing (SRI) obligaties. In alle gevallen is deze funding gunstiger gebleken dan de uitgifte van traditionele obligaties. Door de uitgifte in mei van haar eerste Sustainable Development Goals (SDG) Housing Bond heeft de bank als eerste Nederlandse partij de grens doorbroken van € 10 miljard uitgegeven duurzame obligaties. Ook internationaal behoort de bank tot de koplopers op dit gebied.

Ruime kapitaal- en liquiditeitsratio's

De kapitaal- en liquiditeitsratio’s van de bank zijn het afgelopen halfjaar onveranderd sterk gebleven. De risicogewogen Common Equity Tier 1 (CET1) ratio komt inclusief de interim nettowinst uit op 59,3% (minimumeis 9,25% inclusief bankspecifieke Pillar II-vereiste van 2,25%). De Liquidity Coverage Ratio lag eind juni met 297% ruim boven de minimumeis van 100% en ook de Net Stable Funding Ratio is met 113% meer dan voldoende (minimum 100%).

Op 27 juni jl. is de vernieuwde Europese kapitaalverordening CRR II in werking getreden. Onderdeel hiervan is een aangepaste definitie van de leverage ratio voor promotional banks. Kortweg mag de bank de kredietverlening aan de publieke sector buiten beschouwing laten bij de berekening van de leverage ratio. De leverage ratio (inclusief winst lopend boekjaar) bedraagt in dat geval 25,6% per 30 juni en dat is ruimschoots boven de toekomstige minimale eis van 3%. Zonder voornoemde aanpassing van de definitie is de leverage ratio 2,6% en daarmee gelijk aan eind 2018.

Vooruitzichten

De bank verwacht de stijgende lijn in de kredietverlening door te zetten en voorziet voor heel 2019 een hogere kredietomzet dan de € 7,4 miljard over heel 2018. Wel verwacht de bank, in lijn met eerder uitgesproken verwachtingen, nog steeds dat de nettowinst in 2019 op een lager niveau uitkomt dan in 2018.

Klik hier voor het halfjaarbericht. 

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag

Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906, e persinfo@nwbbank.com

KERNCIJFERS (in miljoenen euro’s)
     
BALANS 30 juni 2019 2018
Verstrekte financiering op lange termijn (nominale waarde)[1] 48.521 47.644
Eigen vermogen[2] 1.748 1.706
Tier 1-vermogen[2] 2.058 2.018
Balanstotaal 90.705 83.715
Risicogewogen activa 2.931 2.627
     
RESULTATEN 30 juni 2019 30 juni 2018
Renteresultaat 104 125
Resultaat financiële transacties -29 -26
Operationele baten 75 99
Bedrijfslasten[3] 13 10
Resultaatbelasting 15 20
Bankenbelasting en resolutieheffing 5 10
Nettowinst 42 59
     
RATIO’S (%) 30 juni 2019 2018
Dividenduitkering - 20
Dividend (in euro’s per aandeel) - 339
     
RATIO’S (%) 30 juni 2019 2018
Tier 1-ratio[2] 70,2[6] 76,8[6]
CET 1-ratio[2] 59,3[7] 64,6[7]
Cost/income ratio[3] 17,0 11,8
Dividend pay-out ratio - 20,1
Leverage ratio[4] 25,6 n.v.t.
Leverage ratio (niet gecorrigeerd voor promotional assets)[5] 2,6 2,6
Liquidity Coverage Ratio 297 222
Net Stable Funding Ratio 113 129
     
MVO 30 juni 2019 2018
Volume Green/Social Bond financiering 2.000 2.744
CO2-uitstoot binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton) 1,5 3,7

 

[1] kredieten inclusief rentedragende waardepapieren verstrekt aan regionale overheden
[2] inclusief resultaat boekjaar minus dividend
[3] exclusief bankenbelasting en resolutieheffing
[4] inclusief resultaat boekjaar, rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks conform CRR II per 27 juni 2019
[5] inclusief resultaat boekjaar minus dividend, geen rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks
[6] 68,8 exclusief resultaat lopend boekjaar (2018: 73,8)
[7] 57,8 exclusief resultaat lopend boekjaar (2018: 61,6)