Halfjaarcijfers 2020: duurzame strategie op koers; kredietverlening en winst op peil

  • Kredietverlening aan de publieke sector bedraagt € 4,1 miljard (eerste halfjaar 2019: € 4,4 miljard)

  • Impact COVID-19 op resultaat vooralsnog beperkt; nettowinst € 39,4 miljoen (eerste halfjaar 2019: € 41,8 miljoen)

  • Uitgifte grootste duurzame obligatie ondanks lastige marktomstandigheden

  • Klimaatimpact kredietportefeuille bijna volledig in beeld

De NWB Bank heeft haar kredietverlening en winst op peil weten te houden ten tijde van de COVID-19-crisis. De bank bevestigt daarmee opnieuw de Nederlandse publieke sector ook in moeilijke tijden te kunnen voorzien van passende financiering. De kredietverlening in het eerste halfjaar bedroeg € 4,1 miljard tegenover € 4,4 miljard vorig jaar. De nettowinst over het eerste halfjaar van 2020 is uitgekomen op € 39,4 miljoen (2019: € 41,8 miljoen). De bank had wederom geen gerealiseerde kredietverliezen in het eerste halfjaar en de kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd hoog gebleven. Het balanstotaal eind juni bedraagt € 115,1 miljard (2019: € 96,2 miljard).

De duurzame waterbank

De NWB Bank positioneert zich nadrukkelijk als de duurzame waterbank van en voor de publieke sector. Naast kernklanten zoals waterschappen, drinkwaterbedrijven en woningcorporaties kunnen organisaties en projecten in de publieke sector die raakvlakken hebben met water en/of duurzaamheid op bijzondere aandacht van de bank rekenen. In het kader van deze strategie heeft de NWB Bank het afgelopen halfjaar haar positie in de financiering van onder meer duurzame energieprojecten verder vergroot.

De bank speelt een steeds prominentere rol bij de financiering van de energietransitie en geeft zo invulling aan de doelen van het Klimaatakkoord waaraan zij zich vorig jaar heeft gecommitteerd. Zo is de bank in juli voor een bedrag van € 470 miljoen financier geworden van windpark Zeewolde, waarbij de kredietrisico’s gedeeld zijn met de Deense exportkredietverzekeraar EKF en Rabobank. Vanaf dit jaar zal de bank ook rapporteren over de klimaatimpact van haar financieringen. Inmiddels is met behulp van de PCAF-methodiek voor 93% van de kredietportefeuille de CO2(eq)-uitstoot in beeld gebracht. De volgende stap is het opstellen van een actieplan om deze uitstoot te beperken conform het commitment aan het Klimaatakkoord.

Toonaangevend in duurzame funding

Op de kapitaalmarkt heeft de NWB Bank goed kunnen omgaan met de impact van de COVID-19 pandemie. In april heeft de bank zelfs haar grootste duurzame obligatie ooit uitgegeven, een SDG Housing Bond ter grootte van € 2 miljard met een looptijd van 3 jaar. Ondanks de lastige marktomstandigheden was het orderboek voor deze obligatie ruimschoots overschreven, waardoor deze tegen een negatief effectief rendement kon worden uitgegeven. Ook gaf de bank in mei een Waterobligatie uit ter grootte van US $ 500 miljoen met een looptijd van 10 jaar. In totaal heeft de bank het afgelopen halfjaar € 2,7 miljard aan duurzame langlopende financiering aangetrokken. De teller voor wat betreft totaal uitgegeven duurzame obligaties staat op ruim € 13 miljard. De NWB Bank is en blijft daarmee voorlopig de grootste uitgever van duurzame obligaties in Nederland.

Voor het eerst in haar historie heeft de bank, vanwege de uitzonderlijk lage tarieven, deelgenomen aan de targeted longer-term refinancing operations (TLTRO) van de ECB. Via deze goedkope financiering van de ECB kan de NWB Bank haar klanten van nog goedkopere financiering voorzien en de lasten voor de publieke sector zo laag mogelijk houden.

 Ruime kapitaal- en liquiditeitsratio's

De kapitaal- en liquiditeitsratio’s van de bank zijn onveranderd sterk. De Tier 1 ratio komt inclusief de interim nettowinst uit op 56,0% (2019: 62,6%). De daling van de ratio is in lijn met de strategie van de bank die leidt tot meer risicogewogen kredietverlening. De Liquidity Coverage Ratio lag eind juni met 149% ruim boven de minimumeis van 100% en dat gold ook voor de Net Stable Funding Ratio met 131%.

De leverage ratio (inclusief winst lopend boekjaar) bedraagt per 30 juni 9,7% en valt daarmee lager uit dan de 15,4% van eind 2019, nog steeds ruim boven de 3%-norm die vanaf 28 juni 2021 gaat gelden. De daling komt vooral doordat de liquiditeitsbuffer is gestegen terwijl het eigen vermogen beperkt is toegenomen. Bij de berekening van de leverage ratio mag de NWB Bank als promotional bank haar kredietverlening aan de publieke sector buiten beschouwing laten. Zonder die aanpassing komt de leverage ratio uit op 2,1% (2019: 2,4%).

 Kostenontwikkeling

De NWB Bank heeft passende maatregelen genomen om ook in deze bijzondere tijden haar dienstverlening goed te kunnen continueren. Dit heeft mede geleid tot hogere bedrijfskosten. Ook houdt de bank rekening met een extra belastingafdracht voor de jaren 2020 en 2021 als gevolg van de invoering van de minimumkapitaalregel voor banken. Daar staat dit jaar een meevaller tegenover op het gebied van de resolutieheffing. Door de invoering van de minimumkapitaalregel zal de belastingdruk voor de NWB Bank voor geheel 2020 waarschijnlijk boven de 50% uitkomen.

Vooruitzichten

De bank denkt op dezelfde manier als in het eerste halfjaar haar kredietverlening in de tweede helft van het jaar te continueren. De bank verwacht een toenemende kredietvraag bij haar klanten vanwege achterblijvende inkomsten in de publieke sector en zal daar actief op in blijven spelen. Naar verwachting komt de nettowinst in 2020 op een vergelijkbaar niveau uit als in 2019.

 

KERNCIJFERS (in miljoenen euro’s)

 

 

 

BALANS

30 juni 2020

31 december 2019

Verstrekte financiering op lange termijn (nominale waarde)1

49.210

49.436

Eigen vermogen2

1.779

1.741

Tier 1-vermogen2

2.085

2.050

Balanstotaal

115.095

96.205

Risicogewogen activa

3.722

3.277

 

 

 

RESULTATEN

30 juni 2020

30 juni 2019

Renteresultaat

106

104

Resultaat financiële transacties

-31

-29

Operationele baten

75

75

Bedrijfslasten3

18

13

Resultaatbelasting

27

15

Bankenbelasting en resolutieheffing

-9

5

Nettowinst

39

42

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2020

31 december 2019

Dividenduitkering

-

55

Dividend (in euro’s per aandeel)

-

932,40

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2020

31 december 2019

Tier 1-ratio2

56,04

62,64

CET 1-ratio2

47,45

52,85

Cost/income ratio3

20,8

15,5

Dividend pay-out ratio

-

58,2

Leverage ratio6

9,7

15,4

Leverage ratio (niet gecorrigeerd voor promotional assets)7

2,1

2,4

Liquidity Coverage Ratio

149

204

Net Stable Funding Ratio

131

118

 

 

 

MVO

30 juni 2020

31 december 2019

Volume nieuw uitgegeven duurzame obligaties

2.690

2.538

CO2-emissie binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

0,4

2,8

Dekking portefeuille CO2-emissie PCAF (in %)

-

93

CO2-emissieleningportefeuille (in kton)

-

2.6368

 

1) inclusief rentedragende waardepapieren van lokale overheden
2) inclusief resultaat boekjaar minus dividend
3) exclusief bankenbelasting en resolutieheffing
4) 55,0 exclusief resultaat lopend boekjaar (2019: 61,4)
5) 46,4 exclusief resultaat lopend boekjaar (2019: 51,6)
6) inclusief resultaat boekjaar, rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks conform CRR II per 27 juni 2019
7) inclusief resultaat boekjaar minus dividend, geen rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks  
8) op basis van 93% van de kredietportefeuille

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail