Jaarcijfers 2020: NWB Bank vervult haar duurzame missie ook tijdens de COVID-19-pandemie

  • Kredietverlening aan klanten in de Nederlandse publieke sector gaat door tijdens de COVID-19-pandemie: € 10,3 miljard (2019: € 10,2 miljard)
  • Toename portefeuille duurzame energieprojecten met bijna € 600 miljoen naar € 900 miljoen
  • CO2 uitstoot kredietportefeuille 8% gedaald ondanks groei van de portefeuille
  • Bijna een derde van de langlopende financiering aangetrokken met duurzame obligaties: € 4,5 miljard op een totaal van € 13,8 miljard
  • Nettowinst blijft met € 80,5 miljoen op goed niveau, komt wel lager uit dan in 2019 (€ 94,5 miljoen)

De NWB Bank heeft in 2020 opnieuw meer dan € 10 miljard aan financiering verstrekt aan de Nederlandse publieke sector. Klanten gebruiken deze financiering onder andere om te verduurzamen en om de financiële gevolgen van de COVID-19-pandemie, en de daarmee samenhangende maatregelen, op te vangen. De totale kredietverlening bedroeg € 10,3 miljard, een fractie meer dan de € 10,2 miljard in 2019. De nettowinst is uitgekomen op € 80,5 miljoen (2019: € 94,5 miljoen) en het balanstotaal eind december bedroeg € 106,9 miljard (2019: € 96,2 miljard).

Het afgelopen jaar hebben we opnieuw aangetoond dat onze klanten ook in moeilijke tijden op ons kunnen rekenen. De strategie van de duurzame waterbank werpt zijn vruchten af: met onze kredietverlening leveren we een bijdrage aan de maatschappelijke en duurzame investeringsagenda van de Nederlandse publiek sector en we hopen zo dat Nederland duurzamer uit de crisis komt. De verdubbeling van onze kredietverlening aan duurzame energieprojecten is een mooie prestatie en belangrijke stap”, aldus Lidwin van Velden, voorzitter van de directie.

Winst op goed niveau

Mede dankzij het hoge financieringsvolume en hoger renteresultaat is de winst op een goed niveau gebleven. Dat de nettowinst met € 80,5 miljoen lager is uitgekomen dan de € 94,5 miljoen in 2019, komt vooral door de introductie van de minimumkapitaalregel voor banken, die voor een extra belastinglast zorgde in combinatie met een negatiever resultaat financiële transacties. Het eerder dit jaar geconstateerde fraude-incident, waarbij op basis van vervalste documenten een betaling van € 12 miljoen is gedaan, is verwerkt in de jaarrekening van 2020.

De bank had daarentegen een meevaller op het gebied van resolutieheffing en extra netto rente-inkomsten als gevolg van de deelname aan de zogenoemde TLTRO (targeted longer-term refinancing operation) van de ECB. Het gunstige tarief hierop geldt, onder voorwaarden, voor de eerste twee jaar maar de kredietverlening die er tegenover staat, en waaraan het gunstige tarief wordt doorgegeven, kent langere looptijden. Daarmee leidt dit voor de bank tot een verschuiving van het renteresultaat in de tijd.

De bank heeft het voornemen later dit jaar, zodra de ECB dit weer toelaat, € 45 miljoen aan dividend uit te betalen over 2020.

CO2-uitstoot kredietverlening afgenomen

De bank heeft inmiddels voor 94,5% van haar kredietportefeuille de klimaatimpact in beeld. Ondanks de groei van de kredietportefeuille is de CO2-uitstoot met zo’n 8% gedaald. De grootste afname van de emissie-intensiteit (ton CO2-equivalent / miljoen EUR) is met een daling van 15% te zien bij de waterschappen die onder andere vooroplopen bij de productie van duurzame energie.

Duurzame en goedkope funding

Om in de kredietverlening te kunnen voorzien, heeft de bank in 2020 voor in totaal € 13,7 miljard aan langlopende financiering opgehaald op de internationale kapitaalmarkt. Bijna een derde hiervan (€ 4,5 miljard) is aangetrokken met de uitgifte van ESG-obligaties (Environmental, Social en Governance). De bank gaf vier zogenoemde SDG Housing Bonds uit voor de financiering van de sociale woningbouw in Nederland en twee Waterobligaties ten behoeve van de financiering van waterschappen. In totaal heeft de NWB Bank sinds 2014 al ruim € 16 miljard opgehaald met duurzame obligaties.

Vooruitzichten

De bank verwacht in 2021 op dezelfde wijze als afgelopen jaar door te kunnen gaan met haar kredietverlening aan de Nederlandse publieke sector en streeft ernaar haar positie in de financieringsmarkt voor duurzame energieprojecten verder te versterken. Vanwege de onzekerheden rondom het verloop van de COVID-19-pandemie en de impact op onze klanten en kapitaalmarkt, is de bank voorzichtig in haar verwachting voor de nettowinst in 2021. Onder gunstige omstandigheden verwacht de bank dat deze op een hoger niveau uitkomt dan in 2020. In 2021 zal de bank voor het eerst reductiedoelstellingen aan de CO2-uitstoot van haar financieringen koppelen.

De NWB Bank zal op 15 april 2021 haar jaarverslag 2020 publiceren.

 

KERNCIJFERS (in miljoenen euro’s)

 

2020

2019

BALANS

 

 

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde) 1

49.844

49.436

Eigen vermogen 2

1.782

1.741

Tier 1-vermogen 2

2.085

2.050

Balanstotaal

106.882

96.205

Risicogewogen activa

3.833

3.277

RESULTATEN

 

 

Renteresultaat

244

213

Resultaat financiële transacties

-55

-39

Operationele baten

189

174

Operationele lasten

42

27

Bankenbelasting en resolutieheffing

12 3

22

Waardevermindering van vorderingen

-

 

Buitengewone bate

-

11 4

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

54

41

Nettowinst

81

95

DIVIDEND

 

 

Dividenduitkering

45,0

55,0

Dividend (in euro’s per aandeel)

762,9

932,4

RATIO’S (%)

 

 

Tier 1-ratio 2 5

54,4

62,6

CET 1-ratio 2 6

46,0

52,8

Cost/income ratio 7

22,2

15,5

Dividend pay-out ratio

55,9

58,2

Leverage ratio 8

13,5

15,4

Leverage ratio (niet gecorrigeerd voor promotional assets) 9 10

2,5

2,4

Liquidity Coverage Ratio

150

204

Net Stable Funding Ratio

122

118

MVO

 

 

Volume nieuw uitgegeven duurzame obligaties

4.531

2.538

CO2-emissie equivalenten binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

1,5

2,8

Dekking portefeuille CO2-emissie equivalenten PCAF (in %)

94,5

95,1

CO2-emissie equivalenten leningportefeuille (in kton)

1.595

1.730

 
1 kredieten inclusief rentedragende waardepapieren van decentrale overheden
2 inclusief resultaat boekjaar minus dividend
3 inclusief restitutie van € 15 miljoen met betrekking tot de jaren 2016 tot en met 2018
4 bate als gevolg van een wijziging van de pensioenregeling
5 53,5 exclusief resultaat lopend boekjaar (2019: 61,4)
6 45,1 exclusief resultaat lopend boekjaar (2019: 51,6)
7 'Cost' betreft de operationele lasten en 'income' de operationele baten
8 inclusief resultaat boekjaar minus dividend, rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks conform CRR II per 27 juni 2019
9 inclusief resultaat boekjaar minus dividend, geen rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks
10 2,4 exclusief resultaat lopend boekjaar en met toepassing van Decision (EU) 2020/1306 of 16 September 2020 on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total exposure measure in view of the COVID-19 pandemic (ECB/2020/44)

 

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail