De NWB Bank heeft zich vandaag samen met vrijwel de gehele financiële sector gecommitteerd aan de klimaatdoelen van het kabinet. In het bijzijn van minister Hoekstra van Financiën hebben banken, verzekeraars, pensioenfondsen en asset managers hun handtekening gezet onder een commitment waarmee zij zich verplichten vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen. Daarnaast moeten ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2.

“Als de duurzame waterbank wil de NWB Bank bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Klantgroepen van de bank waaronder de waterschappen en woningcorporaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. We voorzien hen van passende en aantrekkelijke financiering en richten ons zo op een betaalbare verduurzaming van Nederland en lage lasten voor de burger”, aldus Lidwin van Velden, directievoorzitter van de NWB Bank.

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990. Het Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de Nederlandse economie en samenleving, en vraagt om brede steun en effectieve medewerking van alle betrokkenen en belanghebbenden. De toezeggingen van de financiële sector zijn niet vrijblijvend. De inzet van partijen wordt continu gemonitord en de afspraken worden elke vijf jaar opnieuw beoordeeld.

De financiële sector wil een substantiële bijdrage leveren aan verduurzamingsprojecten om de energietransitie in de verschillende sectoren van de economie en de samenleving goed vorm te geven. Ook gaat de sector de samenwerking tussen verschillende soorten financiële instellingen, waaronder Invest-NL, versterken om de financieringsmogelijkheden voor klimaatvriendelijke projecten te vergroten.

Nederlandse Waterschapsbank N.V., Rooseveltplantsoen 3, 2517 KR Den Haag
Informatie voor media: Simon Zwagemakers, t 070-4166259 / 06-57457906 e persinfo@nwbbank.com

De NWB Bank is een national promotional bank die als doel heeft de financieringslasten van de publieke sector zo laag mogelijk te houden. De bank bedient met name decentrale overheden (waterschappen, gemeenten en provincies) en instellingen onder garantie van (decentrale) overheden zoals woningbouwcorporaties en zorginstellingen. Door haar AAA/Aaa-ratings en financiële deskundigheid is de bank in staat altijd actief in te spelen op de behoefte van haar klanten waardoor zij hun maatschappelijke taak in Nederland zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. De NWB Bank staat als significante bank onder toezicht van de Europese Centrale Bank.