Waterschappen bereiken energie- en klimaatambities 2020

De waterschappen hebben hun energie- en klimaatambities voor 2020 nu al behaald. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen over het verslagjaar 2019. De NWB Bank is samen met de Unie van Waterschappen opdrachtgever van dit jaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door Arcadis.

De Klimaatmonitor Waterschappen brengt ieder jaar de voortgang van de geboekte resultaten voor klimaat en duurzaamheid in beeld. Dat gebeurt voor de hele sector en voor elk waterschap afzonderlijk. De monitor is daarmee een goed sturingsinstrument voor projecten van de waterschappen op het gebied van CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

De ambities van de waterschappen zijn 10 jaar geleden vastgelegd in het Klimaatakkoord Waterschappen – Rijk. De waterschappen zetten zich nu in voor energieneutraliteit in 2025, door het gebruik van assets als rioolwaterzuiveringen, terreinen en oppervlaktewater. Zo dragen ze ook bij aan de doelstelling van het nationale Klimaatakkoord om in 2030 minimaal 49% minder CO2 uit te stoten.

Voor meer informatie, zie de website van de Unie van Waterschappen.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail