Onze aandeelhouders

De NWB Bank is een naamloze vennootschap. Alle aandelen in onze bank zijn in handen van publiekrechtelijke rechtspersonen: 81% van de aandelen is in het bezit van waterschappen, 17% van de Staat der Nederlanden en 2% is in het bezit van provincies


De NWB Bank heeft een klein aantal aandeelhouders. Met alle aandeelhouders hebben we dan ook persoonlijk contact. Een keer per jaar vindt een algemene vergadering van aandeelhouders (ava) plaats. In deze vergadering legt de directie verantwoording af over de financiële resultaten en het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Ook licht zij de strategie van de bank toe. Met de aandeelhouders-waterschappen vindt daarnaast twee keer per jaar een tussentijds overleg plaats. En met het ministerie van Financiën heeft de directie ieder kwartaal een overleg. Ook spreekt de directie regelmatig op een meer informele manier met de aandeelhouders.

Waarde van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam en we houden een aandeelhoudersregister bij. Daarin staan de namen en adressen van de aandeelhouders, de datum van verkrijging van de aandelen en het bedrag dat op ieder aandeel is gestort. We maken onderscheid tussen aandelen A en aandelen B:

  • De nominale waarde van aandelen A bedraagt € 115 waarop verplicht 100% is gestort. Voor elk aandeel A kunnen aandeelhouders tijdens een aandeelhoudersvergadering één stem uitbrengen. 
  • De nominale waarde van aandelen B bedraagt € 460 waarop verplicht 25% is gestort. Voor elk aandeel B kunnen aandeelhouders tijdens een aandeelhoudersvergadering vier stemmen uitbrengen.

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail