Raad van commissarissen

Onze raad van commissarissen bestaat uit:

Age Bakker, voorzitter
Maurice Oostendorp, vicevoorzitter
Petra van Hoeken
Toon van der Klugt
Frida van den Maagdenberg
Annette Ottolini
Manfred Schepers

 

Raad van Commissarissen.jpg

v.l.n.r. Maurice Oostendorp, Frida van den Maagdenberg, Toon van der Klugt, Petra van Hoeken, Age Bakker, Annette Ottolini en Manfred Schepers.

 

De leden van de raad van commissarissen (rvc) worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad. Voor twee leden van de raad geldt dat de aandeelhouders-waterschappen een aanbevelingsrecht hebben. Om te worden (her)benoemd moeten kandidaten voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria staan in de algemene profielschets van de raad van commissarissen.

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Daarna kan deze commissaris nog één keer worden herbenoemd voor een periode van vier jaar. In bijzondere omstandigheden kan voor een tweede herbenoeming (van twee jaar) worden gekozen. In het rooster van aftreden van de raad van commissarissen staat het jaar van herbenoeming en het jaar van aftreden van de huidige leden van de rvc.

De raad werkt volgens de Supervisory Board Charter. Dit is een reglement waarin de regels voor het functioneren en de interne organisatie van de raad staan beschreven. Ook staat hierin hoe de raad met de directie en aandeelhouders omgaat en met een (potentieel) tegenstrijdig belang. Met de charter houden we ons verder aan de toepasselijke wettelijke bepalingen, de Nederlandse Corporate Governance Code, de Code Banken en de gedragsregels.

Commissies

De raad heeft drie commissies die bepaalde besluitvorming door de raad voorbereiden. De taken van de commissies en hun manier van werken zijn vastgelegd in aparte charters. 

Auditcommissie

Maurice Oostendorp, voorzitter
Age Bakker
Petra van Hoeken
Manfred Schepers

Meer informatie is te vinden in de Audit Committee Charter.

Risicocommissie

Petra van Hoeken, voorzitter
Frida van den Maagdenberg
Maurice Oostendorp
Manfred Schepers

Meer informatie is te vinden in de Risk Committee Charter.

Remuneratie- en benoemingscommissie

Toon van der Klugt, voorzitter
Age Bakker
Annette Ottolini

Meer informatie is te vinden in de Remuneration and Appointment Charter.