Raad van commissarissen

Onze raad van commissarissen bestaat uit:

Joanne Kellermann, voorzitter
Toon van der Klugt, vicevoorzitter
Petra van Hoeken
Frida van den Maagdenberg
Annette Ottolini
Lex van Overmeire
Manfred Schepers

De leden van de raad van commissarissen (rvc) worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad. Voor twee leden van de raad geldt dat de aandeelhouders-waterschappen een aanbevelingsrecht hebben. Om te worden (her)benoemd moeten kandidaten voldoen aan een aantal criteria. Deze criteria staan in de algemene profielschets van de raad van commissarissen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van vier jaar en treden af (uiterlijk) op de dag van de eerste algemene vergadering die wordt gehouden nadat hun periode van vier jaar is verlopen. Herbenoeming kan ten hoogste eenmaal voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden, tenzij bijzondere omstandigheden een tweede herbenoeming rechtvaardigen. In het rooster van aftreden van de raad van commissarissen staat het jaar van herbenoeming en het jaar van aftreden van de huidige leden van de rvc.

De raad werkt volgens de Supervisory Board Charter. Dit is een reglement waarin de regels voor het functioneren en de interne organisatie van de raad staan beschreven. Ook staat hierin hoe de raad met de directie en aandeelhouders omgaat en met een (potentieel) tegenstrijdig belang. Met de charter houden we ons verder aan de toepasselijke wettelijke bepalingen en de Nederlandse en Europese richtlijnen en codes.

Commissies

De raad heeft drie commissies die bepaalde besluitvorming door de raad voorbereiden. De taken van de commissies en hun manier van werken zijn vastgelegd in aparte charters. 

Auditcommissie

Lex van Overmeire, voorzitter
Petra van Hoeken
Joanne Kellermann
Manfred Schepers

Meer informatie is te vinden in de Audit Committee Charter.

Risicocommissie

Petra van Hoeken, voorzitter
Frida van den Maagdenberg
Lex van Overmeire
Manfred Schepers

Meer informatie is te vinden in de Risk Committee Charter.

Remuneratie- en benoemingscommissie

Annette Ottolini, voorzitter
Joanne Kellermann
Toon van der Klugt

Meer informatie is te vinden in de Remuneration and Appointment Charter.