Kredietverlening en winst NWB Bank toegenomen in eerste halfjaar 2021

  • Nieuwe kredietverlening aan de publieke sector toegenomen tot € 6,1 miljard (eerste halfjaar 2020: € 4,1 miljard)
  • Verdere groei duurzame portefeuille met o.a. financieringen aan Klimaatfonds voor de landbouw en energieneutrale A6
  • Nettowinst valt met € 67,0 miljoen hoger uit (eerste halfjaar 2020: € 39,4 miljoen)
  • Dividendbetaling 2019 en 2020 wordt zo snel mogelijk na 30 september hervat

 

De NWB Bank heeft haar kredietverlening en winst zien toenemen in de eerste zes maanden van 2021. De kredietverlening in het eerste halfjaar bedroeg € 6,1 miljard tegenover € 4,1 miljard vorig jaar. De nettowinst over het eerste halfjaar van 2021 is uitgekomen op € 67,0 miljoen (H1 2020: € 39,4 miljoen). Opnieuw waren er geen gerealiseerde kredietverliezen in het eerste halfjaar en de kwaliteit van de kredietportefeuille is onveranderd hoog gebleven. Het balanstotaal eind juni bedraagt € 108 miljard (eind 2020: € 107 miljard).

 

De duurzame waterbank

De NWB Bank positioneert zich als de duurzame waterbank van en voor de publieke sector. Door passende en zo goedkoop mogelijke financiering te verstrekken aan haar klanten, draagt de bank bij aan lage lasten voor de burger en een betaalbare verduurzaming. Kernklanten zoals waterschappen, woningcorporaties en gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie en met name de kredietverlening aan deze klanten is het afgelopen halfjaar fors toegenomen. Zo bedraagt de financiering van waterschappen in deze periode ruim € 800 miljoen.

Andere organisaties en projecten in de publieke sector die raakvlakken hebben met water en/of duurzaamheid komen ook in aanmerking voor financiering. Zo heeft de bank eerder dit jaar samen met het Nationaal Groenfonds en Rabobank het Klimaatfonds voor de landbouw gelanceerd. Dit is het eerste fonds dat gericht is op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. Daarnaast heeft de bank samen met de Europese Investeringsbank (EIB) de herfinanciering van de verbreding van de A6, de in juli 2019 geopende eerste energieneutrale rijksweg van Nederland, op zich genomen. 

Stabiele funding

Het afgelopen jaar is de NWB Bank wederom goed in staat geweest zichzelf te financieren. In totaal heeft de bank op de internationale kapitaalmarkt voor € 3,75 miljard aan langlopende leningen aangetrokken waarvan € 1 miljard met duurzame obligaties: een Waterobligatie van € 500 miljoen en een SDG Housing Bond van eveneens € 500 miljoen. Verder heeft de bank voor een bedrag van € 1 miljard gebruikgemaakt van de TLTRO-faciliteit van de ECB nadat in 2020 op deze manier al € 10 miljard was aangetrokken.

Ruime kapitaal- en liquiditeitsratio's

De kapitaal- en liquiditeitsratio’s van de NWB Bank zijn onveranderd sterk. De Tier 1-ratio komt inclusief de interim nettowinst uit op 47,8% (eind 2020: 54,4%). De daling van de ratio is in lijn met de strategie van de bank die leidt tot meer risicogewogen kredietverlening maar komt vooral doordat de bank vanwege gewijzigde regelgeving tegenwoordig meer kapitaal moet aanhouden voor de risico’s uit hoofde van haar derivatenposities. De Liquidity Coverage Ratio lag eind juni met 201% ruim boven de minimumeis van 100% en dat gold ook voor de Net Stable Funding Ratio die 140% bedroeg.

De leverage ratio (inclusief winst lopend boekjaar) bedraagt per 30 juni 8,3%. Dat is ruimschoots boven de 3%-norm die vanaf 28 juni jl. geldt. Bij de berekening van de leverage ratio mag de NWB Bank als promotional bank haar kredietverlening aan de publieke sector buiten beschouwing laten.

Gezonde winst en hervatting uitbetaling dividend

Mede dankzij het hoge financieringsvolume en een hoger renteresultaat is er sprake van een gezonde winst. Net als in 2020 heeft ook in de eerste helft van het jaar de deelname aan de TLTRO bijgedragen aan het winstniveau. Het gunstige tarief hierop geldt, onder voorwaarden, voor de eerste twee jaar maar de kredietverlening die er tegenover staat, en waaraan het gunstige tarief wordt doorgegeven, kent langere looptijden. Daarmee leidt dit voor de bank tot een verschuiving van het renteresultaat in de tijd.

 De NWB Bank streeft geen winstmaximalisatie na maar het maken van een passende winst is wel noodzakelijk om de ambities van de bank te kunnen realiseren en om een passend dividend uit te kunnen keren. Ten aanzien van dit laatste zal de bank zo snel mogelijk na 30 september de uitbetaling van het dividend over de boekjaren 2019 en 2020 hervatten. Het gaat dan om een bedrag van ca. € 47 miljoen over 2019 en € 45 miljoen over 2020. De bank kan tot uitbetaling overgaan nu de ECB in juli heeft laten weten haar aanbeveling aan banken om geen dividend uit te keren niet meer te verlengen na 30 september en de bank over een sterke kapitaalpositie beschikt.

Vooruitzichten

De bank verwacht dat de nettowinst in 2021 op een hoger niveau dan 2020 uitkomt. Vanwege de onzekerheden rondom het verloop van de COVID-19-crisis houdt de bank wel een slag om de arm voor wat betreft de ontwikkeling van de financieringstarieven in de geld- en kapitaalmarkt alsmede de marktwaardeontwikkeling van de liquiditeitsportefeuille en eventuele effecten als gevolg van de benchmark reform. De recente overstromingen als gevolg van hevige regenval zullen de komende tijd naar verwachting tot extra financieringsbehoefte leiden bij waterschappen. De bank staat klaar om hen hierin te voorzien.

 

KERNCIJFERS (in miljoenen euro’s)

 

 

 

BALANS

30 juni 2021

31 december 2020

Verstrekte kredieten op lange termijn (nominale waarde)1

50.488

49.844

Eigen vermogen2

1.847

1.782

Tier 1-vermogen2

2.150

2.085

Balanstotaal

108.417

106.882

Risicogewogen activa

4.502

3.833

 

 

 

RESULTATEN

30 juni 2021

31 december 2020

Renteresultaat

138

244

Resultaat financiële transacties

-12

-55

Operationele baten

126

189

Operationele lasten

15

42

Bankenbelasting en resolutieheffing

6

123

Waardeverminderingen van vorderingen

-

-

Buitengewone bate

-

-

Belastingen resultaat gewone bedrijfsuitoefening

384

54

Nettowinst

67

81

 

 

 

DIVIDEND

30 juni 2021

31 december 2020

Dividend

-

             45,0

Dividend (in euro’s per aandeel)

-

762,9

 

 

 

RATIO’S (%)

30 juni 2021

31 december 2020

Tier 1-ratio2

47,85

54,45

CET 1-ratio2

40,66

46,06

Cost/income ratio7

12,2

22,2

Dividend pay-out ratio

-

55,9

Leverage ratio8

8,39

13,5

Leverage ratio (niet gecorrigeerd voor promotional assets)10

2,711

2,511

Liquidity Coverage Ratio

201

150

Net Stable Funding Ratio

140

122

 

 

 

MVO

30 juni 2021

31 december 2020

Volume nieuw uitgegeven duurzame obligaties

1.000

4.531

CO2-emissie equivalenten binnen de bedrijfsvoering p.p. (in ton)

0,7

1,5

Dekking portefeuille CO2-emissie equivalenten PCAF (in %)

9512

9513

CO2-emissie equivalenten leningportefeuille (in kton)

1.59512

1.59513

 

1)        kredieten inclusief rentedragende waardepapieren verstrekt aan decentrale overheden

2)        inclusief resultaat boekjaar minus dividend

3)        inclusief restitutie resolutieheffing van €15 miljoen met betrekking tot de jaren 2016 tot en met 2018

4)        met toepassing van de effectieve belastingdruk als gevolg van de in oktober af te dragen bankenbelasting

5)        46,3 exclusief resultaat lopend boekjaar (2020: 53,5)

6)        39,1 exclusief resultaat lopend boekjaar (2020: 45,1)

7)        'cost' betreft de operationele lasten en 'income' de operationele baten

8)        inclusief resultaat boekjaar minus dividend, rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks conform CRR II per 27 juni 2019 en zonder toepassing van Decision (EU) 2020/1306 of 16 September 2020 on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total exposure measure in view of the COVID-19 pandemic (ECB/2020/44))

9)        50,5 met toepassing van Decision (EU) 2020/1306 of 16 September 2020 on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total exposure measure in view of the COVID-19 pandemic (ECB/2020/44))

10)     inclusief resultaat boekjaar minus dividend, geen rekening houdend met de proportionele berekening voor promotional banks

11)     2,6 (2020: 2,4) exclusief resultaat lopend boekjaar en met toepassing van Decision (EU) 2020/1306 of 16 September 2020 on the temporary exclusion of certain exposures to central banks from the total exposure measure in view of the COVID-19 pandemic (ECB/2020/44))

12)     wordt geactualiseerd ultimo boekjaar

13)     op basis van 94,5% van de leningportefeuille (2019: 95,1%); het emissiecijfer 2019 is herrekend naar de meest actuele methodologie

Meer weten?

Neem contact op met
Simon Zwagemakers
Hoofd Legal & Corporate Affairs / Corporate Secretary
+31 6 574 579 06
+31 70 416 62 59
Stuur mij een mail

Direct bekijken