NWB Bank heeft klimaatimpact voor 94,5% van de kredietportefeuille in beeld

In juli 2019 heeft de NWB Bank zich samen met bijna de gehele Nederlandse financiële sector gecommitteerd om vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van haar financieringen. De bank is hier voortvarend mee aan de slag gegaan. Inmiddels is al voor 94,5% van de kredietportefeuille de CO2(eq)-uitstoot berekend. In 2019 had de NWB Bank 93% van haar krediet portefuille in kaart.

Het onderzoeksinstituut Telos/Het PON, dat gelieerd is aan de Tilburg University, heeft ons geholpen bij het in beeld brengen van de klimaatimpact en het toepassen van de PCAF-methodologie. PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials) biedt een raamwerk en geharmoniseerde methodologie die de transparantie en het bewustzijn over CO2-uitstoot en rapportage vergroot. Hierbij publiceren we onze 2020 rapportage (inclusief bijbehorende methodologie). Voor de leesbaarheid is een publieksvriendelijke versie bijgevoegd.

We hebben inmiddels voor 94,5% van onze kredietportefeuille de klimaatimpact in beeld. Onze kredietportefeuille had eind 2019 een totale emissie van 1.594.836 ton CO2-equivalent. Dit is 135.284 ton minder dan de totale uitstoot eind 2018. Dit is een mooie ontwikkeling, want de totale kredietportefeuillewaarover de berekening is gedaan is in de betreffende rapportageperiode zelfs met € 1,4 miljard toegenomen. De emissie-intensiteit (ton CO2-eq / miljoen EUR) is gedaald van 38,2 naar 34,1 ton per miljoen euro. De grootste afname van de emissie-intensiteit hebben we gezien bij de waterschappen, lokale overheden en bij woningcorporaties. De waterschappen hebben onder andere geïnvesteerd in duurzame energieprojecten in Nederland en woningcorporaties verbeterden de energielabels van hun huurwoningen.

Het in beeld hebben van klimaatimpact is één ding, het verminderen van die impact is een tweede. Onderdeel van ons commitment aan het Klimaatakkoord is dat we uiterlijk in 2022 actieplannen klaar hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2-equivalent. We hebben het afgelopen jaar een begin gemaakt met het formuleren van doelstellingen die in lijn zijn met of zelfs ambitieuzer zijn dan de ambities van het Klimaatakkoord. We maken hierbij gebruik van de Science Based Targets-methodiek. De vermindering van de uitstoot zal uiteindelijke door onze klanten moeten worden gerealiseerd.